www.Gusinje-Plav.com

Piknik, 2. avgust 2014 - HENRY KAUFMANN PARK 75 Colonial Spring Rd, WHEATLEY HEIGHTS Long Island, NY 11798 (36 mile od Manhattn-a)
VAKTIJA ZA MJESEC RAMAZAN 1435/2014

Rent a Car In Montenegro   (26. jul 2014)
Rent a Car In Montenegro je profesionalna agencija koja vec godinama pruža sigurno, udobno i jeftino iznajmljivanje automobila u Podgorici.
Rent a Car In Montenegro se nalazi u Tuzima nedaleko od Podgorice, na 7. kilometru od aerodroma Golubovci. U zavisnosti od Vaših potreba nudimo Vam ekskluzivne automobile i besplatnu dostavu do aerodroma (Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat), kao i dostavu vozila na Vašu adresu ili u hotel.
Omogucavamo Vam placanje putem kreditnih kartica Visa, MasterCard i Diners.
Bilo da ste u Crnoj Gori poslom ili na odmoru, mi imamo automobil za Vas.
Edin Krnic, tel: +382 67 400 700
E-mail: edin.krnic@rentacar-for.me
Ammar Krnic, tel: +382 67 311 214
E-mail: ammar.krnic@rentacar-for.me
Iftar u nasem Bosnjackom Kulturnom Islamskom Centru na Richmond Hillu   (26. jul 2014)
U petak vece u nasem Bosnjackom Kulturnom Islamskom Centru na Richmond Hillu uprilicen iftar pod pokroviteljstvom kompanije "Stela", u kojoj je zaposljen veliki broj plavo-gusinjana koji ziv i rade u New Yorku i okolini. Valja napomenuti da je ovo petnaista godina po redu kako ova renomirana kompanija za nekretnine organizuje iftar za svoje radnike. Domacin iftara je bio menadzer ove kompanije hadzi Smajlje Srdanovic. Prije samog iftara pisac ovih redova je imao prilike da zajednom sa hadzi Smajljem Srdanovicem, glavnim i odgovornim licem za gradjevinske radove na ovom objektu, obidje detaljnije prostorije ovog naseg buduceg Bosnjackog Islamskog Centra. Impresije su veoma snazne i svakom nasem muslimanu bi preporucili da podje i licno se uvjeri u dinamiku i kvalitet dosadasnjih radova. Vjerujte da ce mnogi ostati bez daha, kada vide sta je sve do sada uradjeno na ovom objektu i kako izgleda lijepo i funkcionalno.
Jednom rijecju, kada uskoro bude zavrsen, nas Bosnjacki Kluturni Islamski Centar na Richmond Hillu ce biti najljepsa gradjevina takve vrste, izgradjena u USA.
Slijedi foto-reportaza sa ovog iftara. (Gusinje plav Press)
Iftar u Gusinje   (25. jul 2014)
U Gusinju je u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, u cetvrtak vece, uprilicen zajednicki plavsko – gusinjski iftar. Iftaru je prisustvovao reis Islamske zajednice Rifat ef. Fejzic, predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanovic, predsjednik skupštine opštine Plav Izet Hadžimuhovic, predsjednici odbora IZ, imami i veliki broj vjernika.
U svom obracanju vjernicima reis Fejzic se osvrnuo na vrijesnost ramazana, noci Lejletul – kadr i upozorio vjernike da budu svjesni Allahovih blagodeti. Takode je skrenuo pažnju vjernicima da u ovim mubarek nocima i danima kada ima jako puno trenutaka u kijuma se dova prima intezivno mole Allaha da pomogne našoj braci u Gazi koji su zaboravljeni.
Iftar je organizovan pod pokroviteljstvom Refika Radoncica, uspješnog gusinjskog biznismena iz SAD-a. A na iftaru je bilo oko 250 postaca. (Monteislam)
KUJOVICI, porijeklom iz Kruseva kraj Gusinja, su spremni za kosarkaski turnir   (25. jul 2014)
Kako sto smo najavili prije neki dan, interesovanje nase dijaspore u New Yorku i okolini za predstojeci PIKNIK, koji ce se odrzati u subotu, 2. avgusta prevazilazi sva ocekivanja. Organizatorima, udruzenju EURO GUSINJE javljaju se pojedinci i grupe, raspitujuci se o pojedinostima vezanim za ovaj skup,
Pocele su prijave za turnire u malom fudbalu i kosarci. Koliko se sa ozbiljnoscu i intuzijazmom razmislja o nastupima na ovim turnirima, govori i informacija koju smo dobili od lica zaduzenih za prijave ekipa.
Naime, kako ih je obavijsetio Zumber Radoncic, za turnir u kosarci uveliko se priprema i ekipa KUJOVICI, ciji su svi clanovi porijeklom iz sela KRUSEVO kraj Gusinja. Za ovu priliku oni vec intezivno treniraju i specijalno za ovu priliku su narucili jednoobraznu opremu. Normalno, kazu zbog ponosa na svoje porijeklo, ekipi su dali ime KUJOVICI, aludirajuci na "trbuh" od kojega poticu. U to ime na njihovim dresovima je i ugravirano ime KUJOVICI - pod kojim ce nastupiti na kosarkaskom turniru.
Na kraju, u ime organizatora udruzenja EURO GUSINJE zelimo da vas obavijestimo da su pripremili jos par iznenadjenja, medju kojima ce biti i takmicenje u "starim sportovima", o cemu cete se licno uvjeriti kada budete prisustvovali PIKNIKU, 2. avgust, koji cese odrzati na adresi:
HENRY KAUFMANN PARK
75 Colonial Spring Rd, WHEATLEY HEIGHTS
Long Island, NY 11798
Gusinje: 27. noc ramazana   (24. jul 2014)
Bismillahir Rahmair Rahim...
Mi smo ga poceli objavljivati u noci Kadr...Noc kaderska,noc bolja od hiljadu mjeseci...Noc kada se nebo otvara i odredjuju se sudbine svih nas...Nebo iznad Prokletija puno zvijezda, prosvijetljeno molbama i dovama ruku onih koji mole.
A sve je pocelo tako lijepo, iftarom koji je priredio nas brat Rafet Zaja Cekica, da bi kako rece, bio prisutan medju nama u carima ramazana. Neizmjerno smo mu zahvalni.
Ovom prilikom zahvalnost dugujemo i nasim marketima Djuli, Balkan, Rosi, perioni Emila Mrkulica. Sehur je obezbijedio Adis Huska Haljilja Avdagina...
Sve u svemu, noc za vjernicko uzivanje. Neka slike govore...
Udruzenje EURO GUSINJE u povodu bajrama za djecu u Gusinju obezbjedilo besplatnu voznju na ringispilu   (24. jul 2014)

U povodu predstojeceg ramazanskog bajrama, udruzenje EURO GUSINJE iz New Yorka je prvog dana bajrama, odnosno u ponedeljak, 28. jula, za djecu u Gusinju organizovalo i obezbjedilo BESPLATNU voznju na ringispilu, u treminu od 16 h - 19 h.
Zahvaljujemo se vlasnicima Nele "Turbo car" ringišpila, koji su nam i ove godine, zajedno sa nasim koordinatorima u Gusinju, izasli u susret i pomogli da organizujemo ovu akciju.
Upravni odbor udruzenja EURO GUSINJE New York
Obilježena noc Lejletul – Kadra u Astoriji (New Yorku)   (24. jul 2014)
U Ali-pasinoj džamiji u Astoriji (New York), u srijedu vece je obilježena 27. noc, jedna od noci koju muslimani širom svijeta obilježavaju kao noc Lejletul – Kadr. Ova nasa dzamija je bila puna vjernika i vjernica.
Za noc Lejletu-l-kadr se vjeruje da je skrivena u zadnjoj trecini mjeseca ramazana, ali, prema rasprostranjenom mišljenju, to je upravo 27. noc tog svetog mjeseca, kojega muslimani provode u postu.
U ovoj odabranoj noci je pocela objava Kur'ana, a, takoder, objavljena je i istoimena sura koja govori o vrijednostima ove noci. U suri "Kadr", koja se sastoji od pet ajeta, govori se o posebnoj, blagoslovljenoj, mubarek noci, koja vrijedi više od hiljadu mjeseci u kojima nema te noci.
To je noc sudbine, noc odluke, praštanja grijeha i noc u kojoj se odreduje opskrba covjeka. Razlog je to zbog kojeg vjernici tu odabranu noc provode u dobrovoljnim molitvama, upucivanju dova Bogu.
Prije teravije uprilicen je bio iftar koji je oganizovao i isfinansirao nas biznismen Izet Šabovic.
Prenosimo foto-reportazu od 56 slika iz Ali-pasine dzamije u Astoriji. (Gusinje Plav press)
JEZERU PRIJETI GAŠENJE   (23. jul 2014)
Plav­sko Je­ze­ro su­o­ca­va se ni­kad te­žom fi­nan­sij­skom si­tu­a­ci­jom pa je i osta­nak klu­ba do­ve­den u pi­ta­nje. U Pla­vu je, na­i­me, ju­ce odr­ža­na re­dov­na Skup­šti­na, na ko­joj su su­mi­ra­ni re­zul­ta­ti u pret­hod­noj se­zo­ni, ali sve ri­je­ci pri­sut­nih su bi­le usmje­re­ne – ka­ko da­lje?
– Op­šti­na Plav je naj­si­ro­ma­šni­ja u Cr­noj Go­ri, i u ta­kvim uslo­vi­ma za ovaj klub ne mo­že odvo­ji­ti iz op­štin­skog bu­dže­ta vi­še od 25.000 eura. To ni­je do­volj­no, i ova sred­stva ne mo­gu ga­ran­to­va­ti nor­ma­lan rad u klu­bu. Dru­go, tro­ško­vi su­di­ja su isu­vi­še ve­li­ki, pa bi tre­ba­lo da ih FSCG sma­nji, ako je to uop­šte mo­gu­ce. Klub je u naj­te­žoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­a­ci­ji od svog po­stan­ka. Uko­li­ko se ne obez­bi­je­de po­treb­na sred­stva, ka­ko da poc­ne­mo pri­pre­me i tak­mi­ce­nje? Po­treb­no je da se svi an­ga­žu­je­mo na iz­na­la­že­nju rje­še­nja, jer bi bio ve­li­ki gri­jeh da se ovaj klub uga­si – is­ta­kao je di­rek­tor klu­ba Enes Dre­ško­vic.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Or­han Šah­ma­no­vic je ka­zao da je stav­ka od 25.000 eura mi­ni­mal­na za ovaj klub, ali op­šti­na to­li­ko mo­že da fi­nan­si­ra. Eko­nom­ska kri­za je uci­ni­la svo­je. Za­to bi bi­lo neo­p­hod­no da se an­ga­žu­ju lju­di iz upra­ve klu­ba i iz­na­du ne­ka dru­ga rje­še­nja o ma­kar mi­ni­mal­nom fi­nan­si­ra­nju klu­ba kroz do­na­ci­je i po­moc od pri­vat­nih pred­u­zet­ni­ka.
Tre­ner mla­dih ka­te­go­ri­ja Mi­ško Ne­ko­vic je is­ta­kao da u slu­ca­ju ga­še­nja klu­ba, ga­se se i ka­ri­je­re mla­dih fud­ba­le­ra, po­seb­no ka­de­ta iz ovog klu­ba, od ko­jih je njih ne­ko­li­ko u sa­sta­vu ka­det­ske re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re.
– Pri­je svih, tu mi­slim na Kr­ci­ca, Dre­ško­vi­ca, Re­dže­pa­gi­ca i dru­ge. Za­to se mo­ra­mo mo­bi­li­sa­ti i što pri­je u to­ku ove ne­dje­lje odr­ža­ti sjed­ni­cu na ko­joj bi po­zva­li sve po­ten­ci­jal­ne do­na­to­re ka­ko bi se obez­bi­je­di­la po­treb­na fi­nan­sij­ska sred­stva – re­kao je Ne­ko­vic.
Or­han Re­dže­pa­gic, biv­ši pred­sjed­nik Op­šti­ne Plav i biv­ši pred­sjed­nik Je­ze­ra, is­ta­kao je da ovaj klub mo­ra da na­sta­vi tak­mi­ce­nje a da rje­še­nje za fi­nan­si­ra­nje tre­ba tra­ži­ti kroz do­bru or­ga­ni­za­ci­ju klu­ba.
– Ne­ce­mo do­zvo­li­ti da se klub uga­si – ka­zao je on
Prodaje se imanje u Plavu, sa prekrasnim pogledom na Plavsko jezero i okolinu   (23. jul 2014)
Prodaje se imanje u Plavu, nedaleko od Sehovica groblja, s'gornje strane puta, velicine 84 ara. Ima najljepsi pogled na Plavsko jezero i okolinu. Na imanju se nalazi stara kuca i ima dva puta i vodu
Cijena po dogovoru.
Svi zainteresovani za blize informacije mogu nazvati na tel. 068-118-066 ili 1718-777-3890


  
I u Francuskoj se u superlativu prica o udruzenju EURO GUSINJE iz New Yorka   (23. jul 2014)
Pripreme za predstojeci PIKNIK, koji ce se uorganizaciji udruzenja EURO GUSINJE odrzati u subotu, 2. avgusta 2014, na terenima HENRY KAUFMANN PARK na Long Islandu, teku u najboljem redu. Od lica zaduzenih za prijave ekipa u malom fudbalu i kosarci imamo informacije da vec imaju prijava, o cemu cemo vas uskoro opsirnije i obavijestiti.
Sve dosadasnje aktivnosti udruzenja EURO GUSINJE iz New Yorka, zahvaljujuci elektronskim medijima, pomno se prate kako u USA, tako i u Evropi. Da se cijeni rad i zalaganje osoba koje cine okosnicu ovog udruzenja govore i nove clanarine i donacije iz New Yorka i Pariza (Francuska), koje su uplacene na ziro-racun ovog udruzenja.
Kako nas je obavijestio Faro Hodzic, zam. sekretara i blagajnika u ovom udruzenju, zelju da svoju porodicu uclani u nasu "najbrojniju familiju" realizovao je Bajrovic Fero iz New Yorka, uplatom od $150 (5 cl.)(kliknite na sliku u lijevom uglu)
A da se dobar glas daleko cuje, cak do Pariza (Francuska), govori i cinjenica da i Ferova kcerka Sanela Bajrovic i njen suprug J.P., koji zive u "gradu svetlost", na obalama Sene, sa odusevljenjem i respektom prate cjelokupan rad udruzenja EURO GUSINJE. To je i bio razlog da se i oni uclane i doniraju $100 (kliknite na sliku u desnom uglu).
Upravni odbor udruzenja EURO GUSINJE, jos jednom poziva nasu dijasporu i njene prijatelje, da dodju da se zajedno druzimo na predstojeci PIKNIK na terenima HENRY KAUFMANN PARK na Long Islandu, na samo 36. milja od Menhettna. Jer, ako tog dana ne mozemo biti na Ali-pasinim izvorima u Gusinju, mozemo na HENRY KAUFMANN PARK. (Gusinje Plav Press)
IZET KOLENOVIC i osoblje restorana TWO STAR ce brinuti za kvalitetnu i ukusnu hranu za predstojeci PIKNIK   (22. jul 2014)
Kao sto smo i obecali, za predstojeci PIKNIK, koji ce se odrzati u subotu 2. avgusta 2014. god, organizator udruzenje EURO GUSINJE je mislio i za one koji vole kvalitetnu i ukusnu hranu. U tom cilju sponzorstva se prihvatio IZET KOLENOVIC, vlasnik restorana TWO STAR iz Bronx-a, koji ce toga dana, sa osobljem svoga restorana, brinuti da prisutni u HENRY KAUFMANN PARK na Long Islandu, uzivaju u jelima sa rostilja: jagnjece i telece pecenje, cevapi, raznjici, ..., kao i svim vrstama osvjezavajucih napitaka. Dugogodisnje iskustvo IZETA KOLJENOVICA u ovim poslovima dovoljan je garant kvaliteta.

Ramazanska posjeta džematu Carske džamije u Plavu   (22. jul 2014)
Generalni sekretar Islamske zajednice u Crnoj Gori Fuad ef. Cekic u sklopu redovnih ramazanskih aktivnosti posjetio je džemat Carske džamije u Plavu. Nakon teravije održao je predavanje u kojem je analizirao hadis Poslanika a.s. ” Tri su stvari koje srce vjernika ne smije nikad iznevjeriti:
Iskren odnos prema Allahu dž.š., iskren savjet pretpostavljenom i privrženost zajednici”
Iskrenost u nasem odnosu prema Bogu je srž naše vjere. Niko nece za sebe reci da je musliman a da ga Allah dž.š. nece staviti na iskušenje. Deklarisanje da smo muslimani povlaci za sobom obavezu da stalno potvrdujemo naš iman, tako što cemo raditi ono što islam traži od nas i kloniti se onoga što je on zabranio.
Na haremu džamije prije pocetka ramazana su završeni radovi koji su trajali nekoliko mjeseci. Oko džamije je prosle godine izgraden kameni zid i kaskadne staze. Prije pocetka ramazana izgradena je drvena ograda i rasvjeta. Poslije ramazana u planu je sanacija drvene munare. (Monteislam)
Dr Elvis Omeragic za Pobjedu: "Prirodni i privredni resursi – okosnica ekonomskog razvoja"   (21. jul 2014)
Privredni i prirodni resursi gusinjskog kraja cine okosnicu ekonomskog razvoja. Turizam, poljoprivreda, drvoprerada, hidropotencijal i put Gusinje – Podgorica preko teritorije Republike Albanije, koji je u izgradnji, su preduslov da se krene sa mrtve tacke. Obradive zemlje je oko 8.000 hektara njiva koje su danas vecinom bašte, livade i utrine. Treba ubrzati radove na izgradnji puta Gusinje-Podgorica , preko Albanije , koji ce za ovaj kraj biti put u novi život. I više od toga. Ljudi iz naše dijaspore iz Njujorka su kupili bivšu zgradu fabrike „Titeks“ u Gusinju, u kojoj ce , kako se ocekuje, biti par proizvodnih linija. Bilo bi dobro, kada bi se organizovala prerada poznatog gusinjskog krompira, pakovanje voca i ljekobilja, mlijecnih proizvoda, proizvodnja vocnih sokova od borovnice i drugog voca, gdje bi se zaposlio odredjen broj mladih ljudi i strucnjaka. Sve te proizvode uz dobru organizaciju i marketing, pored domaceg tržišta, mogli da plasiraju u Njujorku i zemljama zapadne Evrope. To je izvodljivo – kaže dr Elvis Omeragic, predsjednik Skupštine opštine Gusinje... nastavak teksta
Islamska zajednica Turske donirala 350 ramazanskih paketica  (21. jul 2014)
Islamska zajednica Turske (Diyanet) podsredstvom Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori donirala je 350 ramazanakih paketica ishrane manje imucnim porodicama na podrucju našeg Mešihata. Vrijednost paketica je 30€. Raspodjelu ove hairli akcije su dogovorili Reis Islamske zajednice Rifat efendija Fejzic i koordinator Dijaneta u Crnoj Gori Teufik efendi Yucesoy.
Mešihat Islamske zajednice izražava svoju veliku zahvalnost bratskom Turskom narodu i vjerskoj instituciji Dijanetu. (Monteislam)
VALUŠNICA 2014 - HAMDOVOM STAZOM, 26 i 27 jul 2014  ( 20. jul 2014 )


VALUŠNICA 2014. godine
  HAMDOVOM STAZOM, 26 i 27. jul 2014. god. Druzenjem protiv zaborava.
/Tri vrha u jednom danu/
Orhan Šahmanovic ostaje predsjednik Opštine Plav  (19. jul 2014)
Za predsjednika opštine Plav juce je izabran Orhan Šahmnovic, koji je tu dužnost obavljao i u prethodnom periodu.
Na sjednici Skupštine opštine izabrani su i clanovi radnih tijela, dok je Šahmanovicevu kandidaturu podržala je parlamentarna vecina (BS-SDP-SNP) sa 18 glasova. Devet odbornika DPS-a bilo je protiv, a dva odbornika DF-a su bila uzdržana.
U Savjet za izbor i imenovanja izabrano je sedam clanova, na celu sa Šukrijom Cikoticem. U Savjet za pracenje i ostvarivanje Ustava i Statuta izabrano je pet clanova na celu sa Mirsadom Barjaktarevic, u Savjet za pretstavke, prijedloge i društveni nadzor imenovana su tri clana, na celu sa Branislavom Laban, dok je u Savjet za propise imenovano pet clanova, na celu sa Dževatom Musicem.
U Savjet za medjuopštinsku saradnju izabrano je pet clanova, na celu sa Medom Markišicem, u Savjet za zaštitu životne sredine pet clanova, koji ce voditi Sabina Markišic, a Savjet za vjerska pitanja pet clanova, na celu sa Damirom Šarkinovicem.
U Odbor za lokalnu samoupravu izabrano je pet clanova, na celu sa Zoranom Jokicem, u Odbor za stambeno komunalnu oblast, zaštitu životne sredine, razvoj i finansije, pet clanova, na celu sa Enesom Dreškovicem i u Odbor za društvenu djelatnost pet clanova, na celu sa Samirom Guticem.
Za mjesnu kancelariju Plav odbornici koji ce prisustvovati vjencanju su Dževat Music, Iber Hoti, Šeco Purišic i Dina Gutic, a za mjesnu kancelariju u Murinu Dragic Garcevic i Branka Prašcevic.
Plavski parlament u narednom cetvorogodišnjem mandatu brojace 31 odbornika.(CdM)
Na ahiret je preselio Radoncic (Halima) Ismet  (1937 - 2014)   (19. jul 2014)
Dana 18.07.2014. u Gusinju je preselio na ahiret u 77 godini zivota Radoncic (Halima) Ismet. Dzenaza ce se obaviti 20. 07. 2014. godine u 13:00h casova u Gusinju.
Ozalosceni: supruga Nurija, sinovi: Refik i Teufik, kcerke: Rusmina i Salmira, sestre: Ajsa i Hasnija, bratanic Ramiz i porodica rahmetli Abidina Radoncic, kao ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Jos jedan iftar u Gusinju   (19. jul 2014)
21. dan mjeseca Ramazana je arhiviran u bogatoj riznici dobrih djela vjernika svih krajeva svijeta, kao i onih koji dijele nebo iznad Prokletija...
Upaljeni kandilji na minaretima gusinjskih dzamija, miris pecene halve koji dopire ispod pendzera i cepenaka gusinjskih kuca, zamor vesele djece na ulicama,oslikavaju panoramu Gusinja u ovoj blagdanskoj noci..
.A ova noc je posebna,kao i ona prethodna jer je u njoj osoba koja je dusom u Gusinju uvijek prisutna...
Ovom prilikom zelim izraziti posebnu zahvalnost našem bratu koji je uz nas, pomaže i doprinosi svom vatanu, covjeku,koji je organizovao iftar za pedesetak dzematlija, sa nijjetom da zajednicki podijele zalogaj hljeba i osjete bratsku bliskost, Jusufu Koljenovicu iz New Yorka i njegovoj familiji. Velika vam hvala sto nas ne date zaboravu,vec ste uvijek tu...Jusufe i Mihrete, aferim braco,i Allah vam svako dobro dao!!!
Tekst i slike: Alen ef. Sabovic
Odrzan sastanak celnika Opstine Plav i Opstine Gusinje   (18. jul 2014)
Danas je u Opštini Plav održan sastanak predsjednika opštine Plav Orhana Šahmanovica i predsjednika SO Gusinje dr Elvisa Omeragica, sastanku su takode prisustvovali predsjednik SO Plav Izet Hadžimušovic, glavni administrator opštine Plav Ervin Kandic, direktor JKP Mehmed Đonbaljaj, rukovodilac jedinice za komunalne djelatnosti Gusinje Šabo Radoncic i odbornik SO Gusinje Šefkija Bekteševic.
Na sastanku su donešeni sledeci zakljucci:
1. Da se pocev od 21.07.2014. godine pojacaju aktivnosti u pogledu održavanja komunalnog reda u novoosnovanoj opštini Gusinje koje podrazumijevaju ucestalo cišcenje komunalnog otpada, tj. smeca i pranje ulica u opštini Gusinje, takode da se adekvatno riješi nelegalno odlaganje smeca na privremenoj deponiji kraj gusinjskog groblja, kao i da se ista kvaliteno uredi.
2. Da se promijene table na saobracajnim znacima, i da se uspostavi rezim saobracaja u gradskom jezgru Gusinja u skladu sa zakonskim propisima i vazecim odlukama skupštine opštine.
3. Da predsjednik opštine Plav zakaže sastanak sa predsjednikom SO Plav i SO Gusinje, sekretarom za Inspekcijske poslove, nacelnikom OB Plav i predstavnikom centra za socijalni rad, kako bi se riješio problem prosjacenja, koji je prisutan u obije opštine, a koji je u pojacanom intezitetu u toku ljetnje turisticke sezone.
4. Da se i dalje nastavi zapoceti nivo komunikacije izmedu rukovodstva dvije opštine, a u cilju kvalitetnog i pravovremenog rješavanja eventualnih problema u skladu sa mogucnostima i zakonskim propisima.
PR služba SO Gusinje
Novi sponzori za Piknik, 2. avgust 2014. godine Lpng Island (New York)   (18. jul 2014)
EUROCRAFT STONE - vl. Izet Saboivc i EUROSUCCESS 2006 - vl. Hajro Lalic
Nesto novo u Plavu i Gusinju - "Grejanje Heizung"   (18. jul 2014)
Nesto novo u Plavu i Gusinju - "Grejanje Heizung"
Projektovanje i izvodenje radova u grejanju, sistemi grejanja, nove instalacije, rekonstrukcija postojecih, kotlarnice, podstanice, toplovodi, vodovodne instalacije...
Kontakt:
SENAD +381 64 345 84 06
EMIR + 381 64 22 01 999
E-mail: eekoemir@gmail.com
Iftar u Gusinju   (18. jul 2014)
20-tog dana Ramazana 1435.h.g. ili 17.07.2014.g. u Novoj ili dzamiji Radoncica je organizovan iftar za pedesetak brace i sestara. Ovaj zgoditak mozda i ne bi bio toliko vazan, da povod nije poseban, a mi ga moramo naznaciti. Naime, nas brat, koji je trenutno u pecalbi, u Americi, Radoncic Envera Mihret-Miso, je izrazio želju da sa svojom bracom podijeli radost mjeseca Ramazana i zalogaj hljeba prepolovi, iako nije sa njima...
Alen ef. Sabovic je rekao, "da nije rijetko da spominje ovog cednog mladica, koji nikada nije zaboravio na svoj kraj, posebno njegov narod koji voli, kao i da je uvijek sinonim za bilo kakvu akciju i pomoc u kojoj ce se pomoci ovaj narod i ovo divno Prokletijsko gnijezdo svih nas..."
Dovu je Allahu uputio Resad ef. Dautovic, koji se Allahu zahvalio sto imamo ovakve dobrotvore, moleci Uzvisenog da mu podari bereket, rahmet i svako dobro i srecu u zivotu...
Pogledajte slike jedne divne ramazanske veceri u gusinjskoj dzamiji...
Tekst i slike: Alen ef. Sabovic
Odgovor dr. Elvisa Omeragica na cestitku udruzenja EURO GUSINJE   (18. jul 2014)
Skupština Opštine Gusinje
Poštovani Rafete, uvaženi prijatelji u Euru Gusinje
Hvala na lijepim željama i cestitki povodom mog imenovanja za prvog predsjednika SO Gusinje.
Ne sumnjajuci u podršku ljudi u dijaspori, podršku Eura Gusinje, a imajuci u vidu da smo svi na zajednickom zadatku, a to je poboljšanje života u Gusinju, stvaranje uslova da se u Gusinje rado dolazi, a iz Gusinja teško odlazi, da mladi imaju šansu i perspektivu da svoj potencijal usmjere ka razvoju Gusinja, da zajednickim snagama mnoge propuštene stvari ostvarimo. U tome ime prihvatio sam se teškog zadatka da budem dio tima, (jer samo timskim radom možemo zamišljeno ostvariti), tima kojem je jedini interes Gusinje. Pred tim izazovom sve druge stvari treba da stavimo u drugi plan, i licne i profesionalne i partijske. Mjesta ima za sve , svaka pomoc, a narocito pomoc od vas iz dijaspore je dobro došla.
Iako medusobna komunikacija i saradnja nama Gusinjanima nisu jaca strana, nadam se da cemo shvatajuci ozbiljnost trenutka, prevazici sebe, zaboraviti svoje razmirice i staviti se na stranu Gusinja.
Ja licno, i tim ljudi koje predvodim bicemo iskreni i dobri partneri.
U to ime, iskrena zahvalnost svima vama, i tebi licno.
Sve najlepše, svaku srecu i uspjeh, privatno i poslovno.
S poštovanjem,
Gusinje, 16.07.2014.        dr Elvis Omeragic, predsjednik SO Gusinje
Nacionalne manjine u Crnoj Gori preko savjeta odlucuju o svom prazniku   (17. jul 2014)
Savjeti nacionalnih manjina u Crnoj Gori nadležni su da utvrduju koji su to datumi koji bi se mogli proglasiti nacionalnim praznicima manjina, odluceno je na skupštinskom Odboru za zakonodavstvo.
Prema prijedlogu zakona o javnom isticanju nacionalnih simbola, utvrdjeno je da je nadležnost manjinskih nacionalnih savjeta da u svom statutu odrede koji su to datumi koji bi predstavljali nacionalni praznik srpskog, bošnjackog, albanskog, muslimanskog, hrvatskog ili romskog naroda. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prethodno daje saglasnost na statute savjeta, prenosi agencija Anadolija.
Prema istom zakonu, nacionalni simboli manjina u Crnoj Gori se ne mogu upotrebljavati na zgradama i u prostorijama Skupštine Crne Gore, predsjednika, Vlade i Ustavnog suda Crne Gore, sudova, Državnog tužilaštva, zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Vojske Crne Gore, Centralne banke Crne Gore i Državne revizorske institucije.
Takodje, zakonom je precizirano da se nacionalni simboli ne mogu upotrebljavati ni prilikom medjunarodnih susreta, politickih, naucnih, kulturno-umjetnickih i sportskih skupova.
Kada je pocetkom godine pocela rasprava oko isticanja nacionalnih simbola, poslanici Bošnjacke stranke zatražili su da im se dozvoli da u svom poslanickom klubu u Skupštini Crne Gore koriste obilježja svog naroda. Medjutim, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava nisu prihvatili takav prijedlog. (CdM)
Rezultati drugog kola na fudbalskom turniru "SJECANJE NA MAZA CEKICA"   (16. jul 2014)
Imamo danasnje rezultate drugog kola na regionalnom turniru "SJECANJE NA MAZA CEKICA", koji se vec dvije godine odrzava u Gusinju:

EURO GUSINJE - MUSICI 4:2, DJULI - ENIGMA 8:1, MLADOST - ORION 2:2, TIM CAFFE - GALAKSIJA 3:2.
Nagradni fond na ovom fudbalskom turniru je rekordan i iznosi $5,000.00 (pet hiljada dolara), koje su obezbijedili sponzori i organizatori "DRUSTVO IZ NEW YORKA"
Zahvaljujuci Ismetu Bajraktarevicu pogledajte nekoliko slika sa danasnje utakmice ORION - MLADOST, koja je zavrsena rezultatom 2:2. (Gusinje Plav Press)

PIKNIK, 2, avgust 2014. - Turnir za buduce asove   (16. jul 2014)
Na predstojecem PIKNIKU, koji ce se odrzati u subotu, 2. avgusta 2014. godine, pored turnira u malom fudbalu i kosarci, organizator, udruzenje EURO GUSINJE, je predvideo i turnir u malom fudbalu za predskolski uzrast i to besplatno. Pobjednicku ekipu ocekuje vrijedna nagrada.
HEROJIMA PLAVSKO-GUSINJSKE DOLJINE   (15. jul 2014)
Ostali su dosledni i dostojanstveni, trajni i najbolji primjer proslim, sadasnjim i buducim generacijama. Polozili su svoje zivote za ideale i vrijednosti tradicije NOB-a nasem i njihovom zivotu dali puni smisao. SUB-NOR i ANTI-FASISTI Crne Gore je ovoga puta pokazao da svojom odgovornoscu i sposobnoscu okupi sve lidere veterana sirom Crne Gore u Dolju kraj Gusinja. Ovom velicanstvenom skupu i jednom od najvecih do sada koji se mogao desiti u nasem kraju doprijenili su; g-din Husnija Redzepagic i akademik Zuvdija Hodzic, uz podrsku SUB NOR-a iz Plava i Gusinja. Takodje treba odati pohvalu Amiru Sahmanovicu, Brahu Kolasincu, Hakiji-Kiru Nikocevicu, Ruski Rasicu, Hamu Mulicu, te komunalnim i lokalnim saradnicima na izvanrednoj organizaciji na uredjenju memorijalnog spomenika i uredjenju oko njega, na kojem se slio veliki broj posjetioca i veterana. Takodje pohvale vlastima sigurnosti i saobracaja pod organizacijom g-dina Djemala Sabotica i Dejana Dasica.
Polaganjem vijenaca na spomeniku uz veoma bogatom programu i prigodne govore, recitacije Dzonoga Hodzica, Aljo Medunjanin na tamburi i folklornog drustva iz Plava, druzilo se do kasno po podne. Gosti su boravili dva dana i veoma ljubazno na gusinski nacin smjesteni u nasim hotelim,a sto su uspjeli obici druga nasa izletista i ponijeli sa sobom impresivne dozivljaje.
Puno se pisalo o istoriji NOB-a ali se malo zna o plavsko-gusinjskim herojima, jer su ostali u sjenci nepravednih istoriskih ljetopisa te ovaj velicanstveni ceremonijal treba da ostane kao nezaboravan u analima nasega kraja i vjecne uspomene na njih... nastavak teksta i foto-reportazaod 46 silka
PRODAJE SE KUCA PORED KULE REDŽEPAGICA   (15. jul 2014)
U centru Plava, u neposrednoj blizini Kule Redžepagica i Redžepagica džamije, prodaje se nova dvospratna kuca sa stambenim i poslovnim prostorom. Stambeni dio je površine 180m2 i cine ga pet spavacih soba, dnevna soba i kupatilo. Poslovni prostor je površne 110m2.
U sklopu placa od pet ari, osim nove kuce, nalazi se i dvospratna stara kuca površine 220m2 sa dvorištem. Obje kuce posjeduju gradjevinsku i upotrebnu dozvolu, tako da postoji mogucnost za proširenje poslovnog prostora.
Poslovni prostor-maloprodajni objekat u prizemnom dijelu nove kuce, pripada preduzecu „KEDAR“ DOO, koja je takodle na prodaju, sa kompletnom robom. Tako postoji mogucnost nastavljanja poslovanja.
Vrijednost robe na lageru ce se utvrditi popisom (cijene robe-nabavne).
Ozbiljnim kupcima moguce je dostaviti na uvid bilans stanja preduzeca, u vezi isplativosti investicije u odnosu na odredjeni broj godina.
1. Cijena nove i stare kuce na placu od 5 ari (po dogovoru)
2. Cijena firme „KEDAR“ DOO (po dogovoru)
3. Vrijednost robe na lageru ce se utvrditi popisom (cijene robe-nabavne).
Za sve i nformacije i dogovor možete se javiti Dobrašinu Mikicu na telefon +382 68 855 380, ili na mail kedar@t-com.me

Slijede fotografije objekta koji je na prodaju.
Pripreme za Piknik, 2. avgust teku u punom jeku   (15. jul 2014)
Upravni Odbor udruzenja EURO GUSINJE iz New Yorka, na svojoj sjednici odrzanoj u petak, 11. jula, donio je nekoliko odluka iz svoje nadleznosti.
Precizirane su aktivnosti oko i u vezi PIKNIK-a, 2. avgusta, koje organizuje udruzenje EURO GUSINJE i donijete sledece odluke:
- Da se upute pozivnice nasim udruzenjima u New Yorku i okolini, kao i predstavnicima podruznice iz Dalasa (Teksas).
- Organizovace se turniri: u malom fudbalu ( uplata po ekipi $150) i kosarci (uplata po ekipi $80).
- Da se organizuje turnir u malom fudbalu za djecu predskolskog uzrasta - bezplatno ucesce.
Tokom PIKNIKA prisutni ce moci koristiti i olimpijski bazen, na kojem su obezbijedjeni cetiri lifeguard-a.
Potvrdjeno je ucesce u muzickom programu DJ DOLETO, kao i prisustvo FASTV, koja priprema specijalnu televizijsku emisiju sa ovog skupa.
A kakav bi to PIKNIKM bio bez jagnjeceg pecenja, cevapa, raznjica,..., osvjezavajucih pica, itd. Organizaror je takodje mislio o tome. Uskoro vise informacija.
Na ovom sastanku su resavani i pristigli zahtjevi. Za objeljezivanje 13. jula u Dolji kraj Gusinja, odvojeno je $200.
Zahtjevu sela Koljenovice (Koljnovice), nacelno se odgovorilo pozitivno, a suma novca ce uskoro biti precizirana.
Tokom sastanka iznijete su informacije o velikom zanimanju nase dijaspore za predstojeci PIKNIK, 2. avgust, kao i zelji velikog broja nasih sugradjana da se pomogne u realizaciji istog.
Upravni odbor EURO GUSINJE New York
Šabovic: Ako nece Đukanovic, hoce opozicija   (15. jul 2014)
Clan Predsjedništva Socijaldemokratske partije Džavid Šabovic kazao je da vjeruje u dogovor sa opozicijom o formiranju koalicije u Podgorici i prihvatanje principa nestranacke licnosti na funkciji gradonacelnika, cemu se protivi Demokratska partija socijalista.
Šabovic jre to saopštio komentarišuci poruku lidera DPS-a Mila Đukanovica da je njihov kandidat za gradonacelnika Slavoljub Stijepovic, piše Dan.
Đukanovic je rekao da iz ugla DPS-a postoje svi uslovi da sporazum bude potpisan prije kraja jula, ali da je nezahvalno prognozirati da li ce tako biti.
„Ocigledno je da ne ide onako kako su zamislili u DPS-u i kako daju raznim glasilima izjave da je 90 odsto pitanja usaglašeno sa SDP-om. I sam Đukanovic priznaje da to nije istina. Iz samo njima znanih razloga DPS obmanjuje javnost, ne znam zašto im je to trebalo. To što su oni napisali u svom programu i šta su pricali u kampanji, nas uopšte ne interesuje. Zanima nas ono što smo mi pricali, a to je da hocemo da promijenimo vlast u Podgorici. Za našeg zajednickog kandidata za gradonacelnika istakli smo nestranacku licnost Dragana Bogojevica. Nema toga DPS-a ili bilo koga drugoga ko može da promijeni naše namjere“, porucio je Šabovic.
Raduje ga, kako naglašava, što u SDP-u svakim danom ima sve više ljudi koji misle kao on.
„Cilj nam je da nešto promijenimo, a to je nemoguce ako ostanemo sa onima koje hocemo da mijenjamo. DPS se ne može promijeniti dok se ne rasformira, to svi znaju, pa i oni. Mi smo tražili i tražimo promjene a to možemo samo saradnjom sa drugima, najprije sa Pozitivnom Crnom Gorom pa onda sa ostalima iz opozicije. Mi imamo svoj plan od kojeg necemo odustati.
Vjerujem da nema ništa sporno i da se možemo dogovoriti sa opozicionim strankama. Opoziciji i svima odgovara da gradonacelnik bude nestranacka licnost, a vecina administracije u Glavnom gradu profesionalci a ne partijski poslušnici“, zakljucio je Šabovic.
Pregovori DPS-a i SDP-a oko moguce postizborne koalicije u Glavnom gradu bice, prema saznanjima Dana nastavljeni u srijedu.
Apel bratstva Koljenovic (Kolenovic) iz New Yorka   (14. jul 2014)
Bratstvo Koljenovic (Kolenovic) je nedavno u New Yorku pokrenulo akciju prikupljanja novcanih sredstava za postavljanja rasvjete u selu Koljnovice (Koljenovice) kraj Gusinja, kao i za asvaltiranje puta u duzini od jednog kilometra.
Rasvjeta je vec uradjena dosadasnjim donacijama, a ceka se na asvaltiranje, zasta je neophodno jos novcanih sredstva.
Ovom prilikom bratstvo Koljenovic (Kolenovic) upucuje apel svima u dijaspori da se ucesce u ovoj akciji.
Za donacije i informacije, u New Yorku se mozete obratiti sledecim licima:
Etem Kolenovic (917)-494-7415
Hamdo Kolenovic (718)-506-4084
Dzeri Kolenovic -(646)-299-3278.
Objavljujemo spisak dosadasnjih donatora.
Prodajem dva (2) stana u Sarajevu.   (14. jul 2014)
Prvi stan se nalazi u centru grada, u blizini likovne akademije. Velicina stana je 96m2 sa terasom i podrumskom prostorijom vlasnistvo 1/1. Stan je kompletno renoviran i nalazi se na prvom spratu. Ukupna visina od poda do plafona je 3,6 metara sto automatski stanu omogucava pretvaranje u izuzetnu poslovnu prostoriju. Cijena $200,000.
Drugi stan se nalazi u centru Hrasnice, ulica 6 April na trecem spratu. Velicina stana je 68m2 plus dvije terase i 12m2 podrunske prostorije. Vlasnistvo 1/1. Cijena $55,000.
Za sve informacije mozete kontaktirati broj telefona 917-371-0541.
U Dolji kraj Gusinja odrzana centralna svecanost povodom Dana drzavnosti Crne Gore  (14. jul 2014)
U selu Dolja kod Gusinja u nedelju, 13. jula je održana centralna svecanost povodom Dana državnosti Crne Gore.
Skup je otvorio presjednik Skupštine opštine Gusinje Elvis Omeragic.
Ovoj svecanosti je bio prisutan veliki broj gostiju iz citave Crne Gore kao i iz drugih krajeva bivse Jugoslavije i dijaspore.
Sa ove proslave pogledajte foto reportazu koju je specijalno iz Gusinja, za nas web - magazin napravio Radoncic M. Ragip. (Gusinje Plav Press)
U New Yorku proslavljen Dan drzavnosti Crne Gore   (13. jul 2014)
U New Yorku, je u subotu vece u restoranu "Renaissance", vlasnistvo naseg najuspjesnijeg biznismena Refka Radoncica, odrzana proslava Dana drzavnosti Crne Gore.
Domacin skupa je bio ambasador Zoran Jankovic, generalni konzul u konzulatu Crne Gore u New Yorku, koji se i prvi obratio prisutnima. Uz podsjecanje, sta 13. jul znaci u istoriji Crne Gore, ambasador Jankovic se zahvalio donatorima, koji su pomogli da se ova proslava i odrzi.
Prisutnima se takodje obratio i Srdjan Darmanovic, ambasador Crne Gore u USA.
Pored predstavnika udruzenja iz New Yorka, ciji clanovi vode porijeklo iz Crne Gore, proslavi Dana drzavnosti u New Yorku, su prisustvivali i predstavnici udruzenja i organizacija dijaspore Crne Gore iz nekoliko gradova USA.
Medijski ovaj skup su prpratili Revija Fokus i web magazin gusinje-plav.com.
Sa ove proslave pogledajte foto-reportazu, koju je pripremila nasa redakcija.
Cestitka dr. Elvisu Omeragicu   (13. jul 2014)
Postovani gospodine Omeragicu,
Zelim da Vam u ime udruzenja EURO GUSINJE iz New Yorka i u svoje licno ime, uputim najsrdacnije cestitke povodom Vaseg izbora za predsjednika Skupstine opstine Gusinje.
S obzirom na Vasu profesionalnu i licnu biografiju, kao i dosadasnji angažman na povracaju statusa opstine Gusinje, nadam se da cete uciniti sve da ista krene putem prosperiteta i napretka, na dobrobit svih njenih gradjana.
U tom cilju Vas uvjeravamo da u dijaspori, odnosno udruzenju EURO GUSINJE iz New Yorka, imate iskrenog partnera, u cilju da se opstini Gusinje vrati imidz koji i zasluzuje.
Vjerujem da ce nasa saradnja biti hajirli i plodotvorna, kako za sve gradjane Gusinja, tako i za nas u dijaspori.
Uz zelje za dobro zdravlje i licnu srecu, zelimo da uspjesno obavljate odgovornu i vaznu funkciju na koju ste izabrani!
Uz nasrdacnije pozdrave i s'postovanjem,
u ime UO EURO GUSINJE iz New York
Rafet Hot, predsjednik
OBAVJESTENJE   (13. jul 2014)
Postovane Dzematlije Es-Selamu Alejkum!
U nedelju, 13 jula tj veceras nastupa blaga noc Lejletul Bedr. Tim povodom ce se u Ali-Pasinoj dzamiji u Astoriji odrzati prigodan program. Takodjer one koji se dosad nisu uclanili u Islamskoj Zajednici da ce (kao sto smo najavili preko telefonskog obavjestenja) to moci uraditi sada tokom mjeseca Ramazana samo sa jednom clanarinom. Ovaj popust ce vaziti samo tokom ovog mjeseca Ramazana i oni koji se tokom ovog mjeseca uclane, moci ce punopravno koristiti usluge i prostorije Islamske Zajednice.
Radovi na renovaciji centra se privode kraju i za njegov zavrsetak potrebno je jos novca. Mi ovim putem pozivamo sve da nam se prikljuce i svojom donacijom dadnu svoj doprinos u zavrsetku radova na Centru. Uzviseni Allah u Kur'ani Kerimu za one koji svoj imetak ulazu na Allahovom putu kaze:
''Oni koji imanja svoja trose na Allahovom putu lice na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah ce onome kome hoce dati i vise; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.'' (Suretu-l-Bakare, 261)
Ramazan je prilika da nase donacije i nasa dobra djela multipliciramo i nadamo se da ce nam ovaj mjesec Ramazan biti mjesec iskupa od nasih grijeha kao i nagrada za ucienjena dobra djela.
Breaking News: EURO GUSINJE - ENIGMA 3:3   (12. jul 2014)
Turnir u malom fudbalu "SJEĆANJE NA MAZA ČEKIĆA"
Prvo kolo:
EURO GUSINJE - ENIGMA 3:3, SELCA - GALAKSIJA 3:2, PORTABELA - PLAV 4:1, COLOSEUM - MLADOST 4:1
Zahvaljujemo se Alini i Ameliji Sehovic na ustupljenim fotografijama

Jos jedan sponzor za Piknik, 2. avgust - R & T Granite Works Inc   (12. jul 2014)


R & T Granite Works Inc
vlasnik: SACIR RADONCIC
Novo na FASTV PLUS  ( 12. jul 2014 )
FASTV vam daje mogucnost da pozdravite svoje prijatelje i porodicu, preko poruka na nasoj Facebook stranici. Poruke ce se prenositi direktno na nasem FASTV Plus kanalu od 7- 9PM. Poruke ruznog sadrzaja nece biti emitovane, kao i one koje se odnose na bilo koji govor mrznje, nece biti emitovane. Poruke ce biti emitovane svakog petka, subote i nedelje na FASTV PLUS.
I da vas podsjetimo da je FASTV jedan od medijskih sponzora, koji ce video pokriti kompletan predstojeci Piknik, 2. avgust 2014. godine, koji ce se odrzati na samo 36 milja od Manhattna, na adresi:
HENRY KAUFMANN PARK
75 Colonial Spring Rd, WHEATLEY HEIGHTS
Long Island, NY 11798
U subotu u Gusinju pocinje turnir u malom fudbalu "SJEĆANJE NA MAZA ČEKIĆA"   (12. jul 2014)
U Gusinju je danas izvrseno izvlacenje za tradicionalni fudbalski turnir "SJEĆANJE NA MAZA ČEKIĆA", za koji se prijavilo rekordnih 26 ekipa. Sem Gusinja i Plava, na ovom turniru ce uzeti ucesce ekipe iz svih krajeva Crne Gore.
Ekipe su rasporedjene u cetiri grupe i igra se po bod sistemu. Daljni plasman obezbjedice po prve dvije ekipe iz svake grupe, nakon cega se igra nokaut sistem.
Prva utakmica na programu je u subotu, u 17 h na skolskom poligonu u Gusinju. Medju prijavljenima nalazi se i ekipa "EURO GUSINJE", koja se u prvom kolu u subotu u 18:30 h sastaje sa ekipom ENIGME.
Jos da napomenemo da je nagradni fond jedan od najvecih u Crnoj Gori, kada su u pitanju turniri u malom fudbalu i iznosi $5.0000.00 (pet hiljada dolara), odnosno prvo mjesto ce osvojiti $3,500.00, drugo $1000.00 i trece $500.00.
Organizator i finansijer ovog turnira je "DRUŠTVO IZ NEW YORKA" (Gusinje Plav Press)
TAXI "EPI" - Vlasnik: Medunjanin Ekrem - Epi (Plav)   (11. jul 2014. god)
TAXI "EPI" je tu samo za Vas kako bi udobno i na vrijeme stigli na Vašu željenu destinaciju – pouzdano, brzo, sigurno, povoljno, 24/7/365!

Podgorica - Sarajevo - Tivat - Beograd - Skoplje - Pristina - Dubrovnik

Nazovite nas i Vaše povjerenje bit ce potvrda naše kvalitete i Vašeg zadovoljstva.

Vlasnik: Medunjanin Ekrem - Epi (Plav)

Kontakt tel. 069 202 661 ili 917 310 7110
Klanjana dženaza za 175 žrtava u Srebrenici   (11. jul 2014)
U Potocarima je danas klanjana dženaza za 175 žrtava genocida u Srebrenici, nakon cega je zapocelo iznošenje tabuta sa žrtvama koje ce biti ukopane danas u popodnevnim satima u Memorijalnom centru, prenosi Klix.ba iz Srebrenice.
Na dženazu je došlo više hiljada ljudi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine BiH, regiona, ali i svijeta. Memorijalni centar u Potocarima su danas, izmedu ostalih, posjetili najviši zvanicnici BiH, kao i predstavnici ambasada u toj zemlji, vlada Turske i Hrvatske i drugi.
Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazovic danas je imamio džumu namaz i održao hutbu u Memorijalnom centru u Potocarima. Nakon džume i ikndije namaza, reisu-l-ulema je predvodio dženazu namaz za 175 identifikovanih bošnjackih žrtava genocida u Srebrenici.
Nakon što su izneseni tabuti, muškarci koji prisustvuju dženazi stali su u kolonu gdje ce nositi tabute od ruke do ruke, kao svake godine. Sve porodice koje ukopavaju svoje najmilije su vec pored njihovih mezara. Ljudi koji su prisustvovali obilježavanju 19. godišnjice genocida u Srebrenici polako napuštaju Potocare, dok su porodice žrtava ostale u Memorijalnom centru gdje je u toku ukop žrtava genocida.
Medju žrtvama koje ce danas naci konacni smiraj u mezarima je najstariji Hurem Begovic (79), a najmladi je 14-godišnji Senad Beganovic. Osim Beganovica u Potocarima je danas klanjana dženaza i maloljetnima: Kadrija Alic (1978.), Enis Omerovic (1978.), Adil Omerovic (1979.), Muvaz Orlovic (1978.), Mujo Osmanovic (1978.), Muamer Pašic (1978.), Sead Derviševic (1978.), Hazim Hasanovic (1978.), Salcin Hasanovic (1978.) i Sadet Suljic (1979.).
Porodice danas ispracaju na vjecni pocinak i trojicu brace Delic, Dahmu, Hamdiju i Sulju. Porodica Halilovic posljednji put se oprašta od Džemala i njegove dvojice sinova Džemira i Islama, kao i Selmana Osmanovica i njegove dvojice sinova Jakuba i Muje.
U Potocarima ce ove godine biti zakopani i braca Safet i Sadet Suljic, Amir i Asim Mujic, Samir i Nermin Selimovic, Mirzet i Izet Salihovic, Omer i Refik Salkic..
.Još od juce je u Potocarima prisutan veliki broj ljudi, ukljucujuci i nekoliko stotina ucesnika maratona od Vukovara i Bihaca te drugih gradova do Potocara, kao i nekoliko hiljada ucesnika Marša mira koji su sinoc, odnosno juce u kasnim poslijepodnevnim satima stigli u Memorijalni centar.
Medju onima koji su došli odati pocast žrtvama su i Žene u crnom iz Beograda, ali i BiH sportisti, cijela reprezentacija BiH u odbojci, fudbalski reprezentativci Edin Džeko i Senijad Ibricic, te bokserski as Adnan Catic.
Današnja dženaza u Potocarima, nažalost, nije i posljednja za žrtve genocida. Na ovim prostorima se još traga oko 2.300 ljudi cije kosti su skrivene u masovnim grobnicama.
PRODAJE SE KUCA U PLAVU   (11. jul 2014)
Na veoma lijepoj lokaciji na udaljenosti 150 metara od Doma zdravlja, prodajem dvospratnu kucu 10x9 m2 na povrsini od 6 ari, 2 parking prostora, 2 kupatila i parno grijanje. Cijena po dogovoru.
Detaljnije informacije na tel:
00382-69-038-797 ili 00382-51-251-150

Džavid Šabovic: Ako odemo sa DPS-om, vidjecu što cu   (10. jul 2014)
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekic juce nije dobio jasan odgovor od predsjednika Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapica s kim ce ta stranka u postizbornu koaliciju u Podgorici. Umjesto toga, direktan odgovor stigao je od clana predsjedništva SDP-a Džavida Šabovica, koji je u izjavi za Dan porucio da ta partija u glavnom gradu definitivno mora da napravi koalicionu vlast sa opozicionim partijama.
"Nijesam u ekipi koja pregovara u ime SDP-a, pa ne znam zbog cega se odugovlaci sa donošenjem odluke. Vjerovatno nije lako jer ne misle svi na isti nacin. Ocekujem da naši pregovaraci ovoga puta nece pogriješiti. Poštujem autonomnost svakog opštinskog odbora SDP-a. Medjutim, podgoricki SDP nije samo obicni odbor, nije to gusinjski ili žabljacki odbor, jer se ipak radi o glavnom gradu. Odluka s kim cemo u postizbornu koaliciju u Podgorici umnogom ce odrediti dalju politicku sudbinu SDP-a", istice Šabovic.
On smatra da je možda trebalo naci nacin da se provjeri i volja clanstva SDP-a oko koalicije u Podgorici, kako ne bi bilo sve u rukama petnaestak clanova predsjedništva, vec da se podijeli odgovornost.... nastavak teksta
Saznajte ko su dosadasnji sponzori za Piknik, 2. avgust 2014. godine New York   (10. jul 2014)
Kliknite na slike ispod i saznajte ko su dosadasnji sponzori za Piknik 2. avgust 2014. godine u New Yorku.

Nazire li se bolje sjutra za zitelje plavskogusinske Ljuge   (10. jul 2014)
Autor teksta: Ibrahim Husejnovic - Plav
Ekonomska kriza se osjeca svuda i na svakom koraku. Skupa hrana, odjeca, obuca, skolarina, putarina.... Posjeti me jedan moj prijatelj koji je na odmor sa porodicom stigao iz Amerike sa svojom sestoclanom porodicom. Jos u martu mjesecu je kupio karte po snizenoj cijeni, koje su zbirno za njega, njegovu suprugu i cetvoro djece kostale sedam hiljada dolara. Da je te iste povratne avionske karte kupio kasnije usred sezone, morao bi da doplati jos dvije hiljadarke. Ako se tome dodadnu troskovi boravka u svom zavicaju - plavskogusinskoj Ljugi, namece se zakljucak da se valja dobro pripremiti i tokom godine odricati se od mnogo cega potrebnog i nuznog. Nasa dijaspora iz Evrope je rekao bih malo u povoljnijem polozaju buduci da je relacija kraca i troskovi putovanja manji. Pa ipak, veliki broj njih nece doci na godisnji odmor usled nestasice novcanih sredstava, a priliku za putovanje tj. dolazak u zavicaj ce potraziti nekog drugog ljeta ili neke druge godine.
Standard domicilnog stanovnistva Plava i Gusinja iz dana u dan drasticno pada jer nema ambijenta za stvaranje novih vrijednosti i za zaradu. Nekad velika i mnogobrojna preduzeca su ili otisla pod stecaj ili prodata "posto zasto", a iskljucivim podizanjem cijena bukvalno se sipa "iz praznog u supljo". Poljoprivrednici nemaju kome da prodadnu svoje proizvode jer nema organizovanog otkupa kao nekada... nastavak teksta
Mirsada i Damira Canovica sigurne smrti spasio Ognjen Perovanovic iz Cacka  ( 9. jul 2014 )
Jucerasnji dan za Mirsada Canovica i njegovog sina Damira je mogao da se zavrsi tragicno, da nije bilo prisebnosti i hrabrosti petnaestogodisnjeg Ognjena Perovanaovica, koji je oca i sina, koji su se davili izvukao iz rijeke Zapadne Morave, koja protice kroz grad Cacak.
Vise o ovom nesvakidasnjem podvigu, mozete procitati u danasnjem izdanju Blica.
Gusinje: Obuka - Integracija CG u NATO  (9. jul 2014 )
Uprava za kadrove i vladin Komunikacioni tim za NATO u saradnji sa SO Gusinje organizovali su obuku za odbornike lokalnog parlamenta i službenike organizacionih jedinica opštine na temu “Integracija Crne Gore u NATO”. U toku seminara obradene su teme : Nastanak i razvoj NATO ( Pojam i znacaj NATO; Širenje, partnerstvo, transformacija i buducnost NATO), Organizacija i funkcionisanje NATO ( NATO institucije – proces donošenja odluka; Misije i operacije pod vodstvom NATO) i Nacionalni institucionalni okvir NATO integracija ( Proces NATO integracija na Zapadnom Balkanu; Crna Gora i proces NATO integracija). Predavaci su bili Renato Petric, admiral slovenacke vojske, i pukovnik docent dr Mahmedin Tahirovic.
Obuci su prisustvovali odbornici lokalnog parlamenta izuzev odbornika koalicije “Za Gusinje dr Rusmin Lalicic”, iako su blagovremeno informisani o navedenom dogadaju. Da je tema obuke bila interesantna govori podatak da su osim odbornika seminaru prisustvovali predstavnici Fondacije “Gusinje” iz Njujorka, NVU ”Euro za Gusinje” iz Gusinja te veliki broj zainteresovanog gradanstvo za temu NATO integracija.
Na kraju obuke ucesnicima se prigodnim govorom obratio i dr Elvis Omeragic, predsjednik SO Gusinje, koji se zahvalio predavacima na kvalitetnom predavanju i istakao da je jedan od najvažnijih strateških ciljeva razvoja Gusinja valorizacija putnog pravca Gusinje – Podgorica preko Albanije i pozvao uvažene predavace da, u skladu sa svojim ingirencijama i mogucnostima, promovišu ovaj za nas itekako bitan putni pravac.
Ubjedjena sam da ce svi ucesnici nauceno znanje o NATO integracijama primjeniti i promovisati u svojim sredinama sa ciljem približavanja ljudima i promociji koristi od ulaska u NATO za sve gradane Crne Gore.
U Gusinju, 08.07.2014.godine       Asmina Omeragic

Dzamija kraj Ilidze (Sarajevo), koju je izgradio Saljo (Galja) Mrkulic (8. jul 2014 )
Sjecanje na Mihanu (Hanu) H. Kolenovic - Vllasalihu (8. jul 2014 )
Danas, 08. jula 2014 godine navrsavaju se 26 godina od kako je nasa draga majka Mihane ( Hana ) H. Kolenovic - Vllasalihu preselila na ahiret.
Ostavila si trag koji se ne brise, sjecanje koje ne blijedi i lijepe uspomene po kojima cemo te pamtiti i s'ponosom spominjati. Slomljena su nasa srca sto smo te izgubili prerano, ali nisi otisla sama, jedan dio svih nas je otisao s tobom. Bila si nasa radost, nas ponos, a sada vjecna tuga i zalost. Neka te u tisini prati nasa beskrajna ljubav, jaca od zaborava. Zivis u nasim srcima i dio si nasih naljepsih uspomena. Nije bilo lako nije zivot bajka all ti si u svemu bila prava majka.
Tvoji najmiliji: kcerke: Florije i Lendita, sinovi: Lulzim i Blerim, unucad, braca: Hasim i Fajko, sestre: Mahija, Sehija, Badema i Ajeta, i mnogobrojna familija Vllasalihu i Kolenovic.
 
Preselila na ahiret Đuma-Bekica (Hazema) Hot, 5. jula 2014   (7. jul 2014 )
Draga nasa tetka Bekice tvoj rani odlazak je ostavio veliki trag bola i tuge u nama,patnje za osmehom tvojim,savetima i neizmernom ljubavi koju si nam pruzala nesebicno ne trazeci zauzvrat nista.Nasa sreca je bila tvoja sreca,a nasa tuga je bila jos veca tvoja tuga.Bila si nasa sigurna luka za sve dobre i lose dane.Tvoj put je bio put istine,dobrote i pravde hrabro boreci se za sve.Bila si i ostala nas ponos.Nedostajes nam za svaki sledeci dan koji bi uz tebe bio lepsi i bolji.Toliko nam hvalis da ne postoje reci da opisu bol i tugu za tobom.Pamticemo te po dobru i lepim uspomenama jer ti si bila dar od Boga.
Na putu vecnog Allahovog mira prati te nasa ljubav jaca od zaborava.....Neka ti Allah dragi podari dzenet.
Tvoji najmiliji: Erol, Almir, Pervina, Amela, Nermina, Alma i Jasmina
 
Preselila na ahiret Đuma-Bekica (Hazema) Hot  (1962-2014)   (7. jul 2014 )
Obavjestavamo rodbinu i prijatelje da je dana 05. jula 2014.godine na ahiret preselila nasa draga Hot (Hazema) Đuma Bekica.
Sa beskrajnom ljubavlju, ponosom i lepim uspomenama ostavila si neizbrisivi trag u nasim srcima. Bila si nam sve,uzor i snaga, nesebicno si pruzala svoje ruke i cisto srce, plenila si svojom posebnom dobrotom koja je bila jedan biser u hiljadu skoljki. Tesko je gledati svet a ne videti tebe u njemu. Tvoj lik je pred nasim ocima, tvoj glas i osmeh odzvanja u nama. Toliko nam nedostajes. Otisla si tiho misleci da nas postedis bola i patnje, a svaki trenutak bez tebe je vecnost.
Neka ti Allah podari dzenet...
Tvoji najmiliji: brat Amir,sestre Nusreta i Nufika(Keca),zetovi Faruk i Smajo ,sestrici Erol i Almir,sestricine Pervin,Nermin,Amela ,Alma i bratanicna Jasmina i ostala mnogobrojna porodica Hot i Toskic.
Predstavnici IZ Plava i Gusinja iz New Yorka urucili pomoc porodicama iz Tuzle i Sapne  (7. jul 2014 )
Iako su od prvog dana poplava i pojave klizišta koje su uzrokovale nezapamcene štete stanovništvu BiH bili ukljuceni u skupljanje i slanje pomoci, predstavnici džemata Islamske zajednice Plav i Gusinje iz New York-a, jucerašnjim obilaskom tuzlanskih naselja i naselja u prigradskim opštinama Tuzlanskog kantona, najugroženijima pomoc su odlucili uruciti i direktno.
Na prijedlog Zavicajnog udruženja Plavljana i Gusinjana u BiH, obidene su porodice u tuzlanskim naseljima Boric i Kojšino, te najugroženija naselja na podrucju opštine Sapna, kojima su donirana i znacajna finansijska sredstva.
„Jako nas je sve ovo pogodilo. Bili smo prvi koji smo, isti dan kada se nesreca desila, odredena sredstva uplatili u Islamsku zajednicu u Sarajevu, a evo ovoga puta odlucili smo i licno uruciti pomoc, u vidu novcanih sredstava. Našu akciju cemo nastaviti i dalje, jer je primjetan veliki odaziv za pomoc naših ljudi u Americi, od prvog dana, te se zaista nadamo da ce ona biti od znacajne pomoci ovim porodicama“, kazao je hadži Ragib Cekic, predstavnik džemata Islamske zajednice Plav i Gusinje iz New York-a.
„Osim paketa iz Crvenog križa do sada nismo dobili nikakvu pomoc. Ova novcana sredstva ce nam jako dobro doci, jer je zaista teško kada nemate baš ništa. Zato veliko hvala ovim ljudima što nam pomažu i što misle na nas, hvala udruženjima Gusinjana i Plavljana i iz Bosne i Hercegovine i iz Amerike“, kazao je Bajro Mujic iz naselja Boric, kojem je vec jednom uništena kuca u Srebrenici, tokom rata.
„Ova pomoc nam puno znaci, jer nas niko ne obilazi, osim komšiluka. Smještena sam kod sina Alije, jer u svojoj kuci ne mogu više da živim. Uništene su nam dvije kuce. Zahvaljujem se Islamskoj zajednici i udruženjima Plav i Gusinje od sveg srca“, kazala nam je kroz suze Jadranka Imamovic iz naselja Kojšino.
Pored Tuzle, predstavnici udruženja IZ Plava i Gusinjana iz Amerike i BiH obišli su nekoliko naselja i u opštini Sapni, gdje je porodicama Seferovic i Smajlovic takoder urucena znacajna novcana pomoc.
Ispred Udruženja Plavljana i Gusinjana BiH, te u ime gradana Tuzle i Sapne i samih porodica Hadži Ragibu Cekicu i Islamskoj zajednici Plava i Gusinja iz New Yorka,
" zahvalio se i Salih Šabovic.
„Zahvaljujem se na ovoj dobrotvornoj akciji kao i na svim aktivnostima koje su vodili da se ublaži ova nezapamcena katastrofa, a tokom kojih je prikupljeno preko 70 000 dolara i uplaceno u Islamsku zajednicu BiH. Na naš prijedlog danas je pomoc urucena za nekoliko porodica u Tuzli i Sapni, a ovu saradnju i sve slicne aktivnosti nastavit cemo realizirati u koordinaciji sa njima, kako bismo maksimalno dali svoj doprinos i pomogli gradanima koliko god možemo“, istakao je Šabovic.
Mega talenat Dino Radoncic presao iz Barcelone u Real Madrid  ( 7. jul 2014 )
15-godišnji košarkaš Dino Radoncic napravio je nevjerovatan transfer. Ovaj košarkaš crnogorskih korijena prešao je iz Barselone u Real Madrid.
Sin nekadašnjeg rukometaša Damira Radoncica, dosad je nosio dres katalonskog velikana Barselone, ali ce u buducnosti nositi dres njihovog velikog rivala Real Madrida. Radoncic je potpisao trogodišnji ugovor sa kraljevskim klubom a naredne sezone igrace za mlade kategorije Merengesa.
Radoncic je veliki potencijal, ali još nije odlucio za koju ce selekciju igrati. Prošle godine odradio je pripreme sa kadetskom selekcijom Crne Gore, a ima poziv da nastupa za Srbiju i BiH, ali je u jednom intervjuu izjavio da bi mu prijao poziv da igra za našu selekciju.
Dino je vec visok blizu dva metra i najbolji bio je Barsin košarkaš u generaciji 1999 godista. Ove godine prosjecno je bilježio 25 poena, 11 skokova i 8 asistencija po utakmici! (CdM)
P.S. Inace, da vas podsjetimo dragi citaoci, Dino je unuk nasih sugradjanina iz New Yorka - Braha i Ifete Radoncic, rodj. Mrkulic
Prodaje se nova kuca u Plavu, na veoma atraktivnoj lokaciji. ( 5. jul 2014)
Prodajem kucu naselje Zioce u blizini benzinske pumpe. Cijena po dogovoru. Kontakt tel. 051-251-255   069/634-700

Prijave ekipa za mali fudbal i kosarku za Piknik 2. avgusta u Long Islandu   (04. jul 2014)
   
Mali fudba: RADONCIC MIHRET - MISO  1917 815 6223,  E-mail: radomcicm@aol.com
Kosarka: DELJANIN ERMIN  1516 343 1724,  E-mail edeljanin1@yahoo.com
Šabovic: U zatvor mora i poslanik ako krade   (04. jul 2014)
Poslanik Socijaldemokratske partije Džavid Šabovic namjerava da na nekom od narednih zasijedanja Skupštine Crne Gore u proceduru podnese zakon koji bi uredio pitanje poslanickog imuniteta na nacin da se on ne može koristiti za ono što predstavnici crnogorskog zakonodavnog doma pocine van parlamenta.
Šabovic je u izjavi za Dnevne novine kazao da, iako je Ustavom propisano da poslanici imaju imunitet samo za ono što kažu u Skupštini, nekima to služi kao zaštita od krivicnog gonjenja za krivicna djela koja su pocinili.
"Namjeravam to da pokrenem, to sam htio i ranije. Mada, stoji da mi nemamo imunitet osim za ono što izgovorimo kao poslanici za govornicom, za drugo nemamo, ali pošto nekima koristi kao paravan i zaštita od eventualnog krivicnog gonjenja za druga krivicna djela, onda bi to valjalo regulisati. Razgovarao sam sa nekim kolegama, najprije iz svojeg poslanickog kluba, ali i van njega, da predložimo zakon koji ukida imunitet za prebrzu vožnju ili za druge stvari koje kažemo ili uradimo kao politicari van parlamenta. Želim da se ovim zakonom ovaj ustavni institut uredi. Treba da ukinemo imunitet u potpunosti, osim u onom dijelu koji je propisan Ustavom da ne možemo odgovarati za ono što kažemo u parlamentu. Jer ne smijemo taj imunitet koristiti kao štit za svoje ponašanje. Moramo biti jednaki sa ostalim narodom, da smo normalni ljudi, svjesni onoga što radimo i da odgovaramo za ono što radimo. Dakle ako poslanik ukrade morace da ide u zatvor", rekao je Šabovic. (CdM)
EURO GUSINJE iz New Yorka izdvojilo $200 za Centralnu proslavu 13. jula u Dolji kraj Gusinja   (3. jul 2014)
"UDRUŽENJE BORACA NOR-a I ANTIFAŠISTA OPŠTINE PLAV
PLAV 17. 06. 2014. godine
Udruženje „EURO GUSINJE“ New York
Predmet: Centralna proslava 13.jula u Dolji kod Gusinja - doniranje za manifestaciju
Savez boraca NOR-a i antifašista Crne Gore obiležice 13.jul Dan Ustanka naroda Crne Gore protiv fašizma, koja ce se održati u Dolji kod Gusinja.Manifestaciji ce prisustvovati gosti iz bivših republika SFRJ, kao i iz citave Crne Gore.
Opštinska organizacija Plava zadužena je da izvrši odredene pripreme za ovu manifestaciju. Kako naša organizacija, a i sam Savez boraca i antifašista Crne Gore nema dovoljno finansiskih sredstava, to vam se obracamo sa ocekivanjem, da u granicama vaših mogucnosti donacijom pomognete održavanje ove manifestacije.
Sredstva možete uplatiti na žiro racun: Udruženje boraca i antifašista opštine Plav: 505-5170-81.
S poštovanjem,
Vukoman Komatina, predsjenik udruženja"

Raspravljajuci po ovom zahtjevu, Upravni odbor udruzenja EURO GUSINJE iz New Yorka je donio odluku da se za Centralnu proslavu 13. jula u Dolji kod Gusinja izdvoji $200.
Povodom smrti Željka Šturanovica, u prostorijama Misije CG pri UN-a otvorena knjiga zalosti   (2. jul 2014)
Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku, sa zaljenjem Vas obavjestava da je 30. juna 2014 godine, preminuo Željko Šturanovic, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, bivši premijer Crne Gore, u dva mandata ministar pravde u Vladi Crne Gore.
Željko Šturanovic u politickom životu Crne Gore ostao je prepoznat kao osoba visoke kulture javnog djelovanja. Kroz cijelu svoju politicku karijeru, tokom koje je obavljao znacajne i visoke politicke i državne funkcije, u turbulentnom vremenu nove istorije Crne Gore, Šturanovic je poštovao najviše standarde politickog djelovanja i dijaloga.
Šturanovic je roden 1960. godine u Nikšicu. Završio je Pravni fakultet u Podgorici 1983, kao student generacije. Nakon završetka studija radio je u Željezari Nikšic. Od 1993. bio je u dva mandata poslanik u Vijecu gradana Skupštine SRJ. Od 2. jula 2001. do 10. novembra 2006. bio je u dva mandata ministar pravde u Vladi Republike Crne Gore. Za predsjednika Vlade Republike Crne Gore izabran je 10. novembra 2006. Tu funkciju je obavljao do 29. februara 2008. U junu 2009. godine izabran je za potpredsjednika Skupštine Crne Gore, i ponovo izabran na istu funkciju 6.11.2012. godine. Bio je potpredsjednik DPS-a Crne Gore.
Otac je dvoje djece.
Knjiga zalosti ce biti otvorena u prostorijama Misije Crne Gore pri UN-u (801 2nd avenue, 7th floor, New York, NY, 10017) u srijedu 2. jula od 14:00 do 18:00 i u cetvrtak 3. jula od 09:00 do 18:00 sati.
PIKNIK 2 AVGUST 2014. LONG ISLANDU, NY   (2. jul 2014)
Za sve one iz New Yorka i okoline, koji iz bilo kojih razloga nece moci prisustvovati 2. avgusta na Ali-pasinim izvorima, udruzenja EURO GUSINJE New York u subotu, 2. avgusta 2014. godine organizuje PIKNIK, na adresi:

HENRY KAUFMANN PARK
75 Colonial Spring Rd, WHEATLEY HEIGHTS
Long Island, NY 11798

Predvidjeni su turniri u malom fudbalu i kosarci. U muzickom dijelu nastupa DJ DOLETO
Kompletan piknik ce video popratiti televizija FASTV, i snimak ce biti emitovan na FASTV PLUS Channel 20. Medijski ce takodje ovaj piknik pokriti Revija FOKUS i web magazin gusinje-plav.com.
Prvi sponzor je VUKEL GROUP INSURANCE.Nastavak Stranice (News Archive)


  Uredjivacki tim magazina    Web dizajneri: Hot Edvin, Doctor of Law (J.D.) i Hot Edin
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic       Mirza Vukelj     Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
"Copyright www.Gusinje-Plav.Com - All Rights Reserved"