www.Gusinje-Plav.com

Javni poziv radi prodaje pokretnih stvari
   Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini ( Sl.list Crne Gore ,broj 40/11 ) člana 25 i člana 27 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( Sl.list CG ,, broj 44/10 ) Predsjednica Opstine Gusinje objavljuje
Javni poziv

Za prikupljanje pismenih ponuda radi prodaje pokretnih stvari – otpadni matrial sa porušene ,,Pijace ,, opstine Gusinje .

2.. Predmet javnog poziva su prodaja svih elemenata sa porušene gradske pijace u Gusinju:
-Krovna čelična konstrukcija ,krovni pokrivač-lim,crna I PVC stolarija –vrata ,prozori,svetlarnici I dr.
Početna vrijednost predmetnih elemenata iznosi 10.000,00 eura

3.. Pravo učešća na javni poziv imaju sva pravna i fizička lica.
Učesnici javnog poziva su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizička lica (ime I prezime ,adresu stanovanja ,matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša ). A za pravna lica naziv i sjedište ,potvrda o registraciji iz Centralnog registra privremenih subjekata Poreske uprave za domaća ,odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponudjača za strana lica.

4.. Učesnici javnog poziva su dužni da u postupku javnog poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi prodaje pokretnih stvari – otpadni matrial sa porušene ,,Pijace ,, na ime depozita uplate početni iznos od 100 eura . sa naznakom ,, učešće na javnom pozivu ,, i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.
Učesnici javnog poziva su dužni u postupku javnog poziva uplate deposit na žiroračun 535-14547-88 koji se vodi kod Prve Crogorske Banke .

. 5. Prijave po javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu ,najkasnije do dana 23.05.2019 godine do 9 časova isključivo u kancelariji Opstine Gusinje ,sa obaveznim naznakom ,, Prijava na javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda radi prodaje pokretnih stvari – otpadni matrial sa porušene ,,Pijace,, sa naznakom –ne otvaraj.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Učesnikjavnog poziva ,sa najpovoljnijom ponudom ,koji odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaju predmetnih stvari gubi pravo na povracaj uplaćenog depozita.

6. Učesnik javnog poziva dobit će ,koji ponudi najveći iznos prodaje pokretnih stvari koji su predmet javnog poziva . Prije zaključenja ugovora o kupo -prodaji pokretnih stvariizmedju Opštine Gusinje najpovoljnijeg ponudjača, dužan je da uplati iznos od 1/3 ukupne ponudjene cijene .Uplaćeni iznos depozita uračunaće se u ukupan iznos kupoprodaje .

7. Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda o prodaju pokretnih stvari-otpadni matrial od ,,Pijace,,traje 10 dana počevši od dana 13.052019 godine do 23.5.2019 godine.

8.Ponude podnijete na ovaj oglas biće otvorene nakon zaključenja oglasnog roka na sjednici Komisije dana 25 .5.2019 godine ,sa početkom u 13 časova ,u Sali za sastanke opštine Gusinje .Obavještenje o najpovoljnijem kupcu dostavit će se učesnicima u roku od 5 dana od dana provedenog postupka..

9. Sva zaintereovana pravna I fizička lica imaju prava uvida u gore navedene elemente porušenog objekta .Predmetni elementi se nalaze u krugu i objektu Doo ,,ARDA –pelet ,, u Gusinju .

10. Sva bliža obavještenja I informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u kancelariji Sekretarijata za planiranje prostora,imovine izaštitu životne sredine.

Kontajkt osoba :
Havaja Prelvukaj tel. 067610342
Opština Gusinje

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini ( Sl.list Crne Gore ,broj 40/11 ) člana 29 stav 2 ,ćlana 30 st. 2 i člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( Sl.list CG ,, broj 44/10 ) i Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasnistvo Opstine Gusinje ( Sl.list –opštinski propisi br. 16/19 ) Sekretarijat za planiranje prostora,imovinu I zaštitu životne sredine opštine Gusinje objavljuje:
Javni poziv
Za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup poslovnog prostora vlasništvo Opštine Gusinje
Predmet javnog poziva je :

1. Poslovni prostor,u prizemlji poslovnog objekta-zgrade Opštine , površine 4,76 m2 katastarska parcela broj : 104/1 upisana u posjedovni list broj 113 KO Gusinje .

2. Poslovni prostor izdaje se za obavljanje poslovnih poslova.

3. Početni iznos zakupnine za poslovni prostor mjesečno 150 eura .

4. Poslovni prostor koji je predmet javnog poziva daje se u zakup na period od 5 godina uz mogucnost produženja nakon isteka roka na koji je ugovoren zakup.

Dužina zakupa i sva prava i obaveze iz zakupa odnosno utvrdit će se ugovorom o zakupu.

3. Pravo učešća na javnom pozivu sa prikupljanjem pismenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica.
Učesnici u javnom pozivu su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizička lica (ime i prezime ,adresu stanovanja ,matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša ). A za pravna lica naziv i sjedište ,potvrda o registraciji iz Centralnog registra privremenih subjekata Poreske uprave za domaća ,odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponudjača za strana lica.

4. Učesnici u javnom pozivu su dužni da u postupku javnog poziva prikupljanjem pismenih ponuda na ime depozita uplate početni iznos dvije mjesečne zakupnine ,ukupno 300 eura
Učesnici javnog poziva su dužni u postupku uplate deposit na žiroračun 535-14547-88 koji se vodi kod Prve Crogorske Banke sa naznakom ,, učešće na javnom pozivu prikupljanjem pismenih ponuda ,, i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

5. Prijave po javnom pozivu podnose se u zapečaćenom omotu ,najkasnije do dana 23.05.2019 godine do 9 časova isključivo u kancelariji Opstine Gusinje ,sa obaveznim naznakom ,,Ponuda po javnom pozivu–ne otvaraj ,,a na poledjini naziv i punu adresu ponudjača. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

6. Učesniku javnog poziva koji ne uspije u postupku ,vratiće se uplaćeni deopozit u roku od 3 dana nakon sprovodjenog postupka javnog nadmetanja. Učesnik javnog poziva ,sa najpovoljnijom ponudom ,koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povracaj uplaćenog depozita. 7. Zakup će dobiti ponudjač koji ponudi najveći iznos zakupnine za poslovni prostor koji je predmet javnog nadmetanja. Prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora najpovoljniji ponudjač dužan je da uplati iznos od 6 ( šest) ponudjenih mjesečnih zakupnina .Uplaćeni iznos depozita uračunaće se u ukupan iznos zakupnine.

Učesnik javnog poziva koji ostvari pravo na zakup poslovnog prostora nema pravo da poslovni prostor izdaje u podzakup ,niti da izvodi bilo kakve radove na poslovnom prostoru bez posebne saglasnosti vlasnika .Radovi na poslovnim prostorima koji omogućavaju njegovu redovnu upotrebu ,a obaveza su vlasnika stvari ,mogu se vršiti samo na osnovu predmjera i predračuna koji odobri nadlezni organ opštine Gusinje. Troškovi na ime naknada za utrošenu vodu ,struju ,komunalije ,PTT usluge ,poreze,doprinose ,takse i ostale obaveze tekućeg i redovnog održavanja ,padaju na teret zakupca za vrijeme trajanja zakupnog odnosa.

8. Javni poziv putem prikupljanja pismene ponude za poslovni prostor traje 10 dana počevši od dana 13.05.2019 godine do 23.05.2019 godine . 9. Ponude podnijete na oglas bice otvorene nakon zaključenja oglasnog roka na sjednici Komisije dana 24.05.2019 godine ,sa početkom u 13 časova ,u Sali za sastanke opštine Gusinje.
Obavještenje o najpovoljnijem zakupcu dostaviće se učesnicima u roku od 5 dana od dana provedenog postupka.

10. Sva bliža obavještenja informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u kancelariji Sekretarijata za planiranje prostora,imovine i zaštitu životne sredine.

Kontakt osoba :
Havaja Prelvukaj
tel.067610342
Sekretarijata za planiranje prostora,imovine i zaštitu životne sredine.


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri:  advokat Edvin Hot i advokat Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic        Mirza Vukelj      Radoncic Miso


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com