www.Gusinje-Plav.com


Crna Gora
U P R A V A       C A R I N A

13/10 broj D-1093/2-12                                          Berane, Septembar 21. 2012. godine

g-din Music Jasmin


P r e d m e t : Obavještenje

Povodom Vašeg pisma direktoru Uprave Carina, sa cijom sadržinom sam se dana 20.09.2012. godine djelimicno upoznao, u vezi Uvoza humanitarne pomoci za NVO “Merhamet” iz Plava, obavještavam Vas o sledecem:

Dana 17.07.2012. godine CI Berane je podnijet za potvrdu TCG broj 37095/16.07.2012. godine, za Uvoznika NVO “Merhamet” iz Plava. Radilo se o razlicitoj vrsti robe , poslate od strane “THVAN OSCH Pastoor Parochie” H. Petrus 401 Be Uden Holandija. Pošiljka je sadržala razlicitu robu i to : polovni namještaj, dušeke, bicikla, djecja garderoba, tepisi, kao i ortopedska pomagala, kolica za invalide, štake, zaštitne maske za radiologiju. Predpregledom robe, utvrdeno je, da se jedan dio robe nalazi na režimu dozvola shodno Odluci o kontrolnoj listi za izvoz, uvoz i tranzit robe, o cemu smo odmah obavijestili zastupnika Uvoznika i predstavnika NVO“Merhamet” iz Plava. Takode sam upoznao nekoliko ljudi koje sam primio u svojoj kancelariji u Beranama (Šahmanovic iz Plava), kao i nekoliko ljudi u telefonskoj komunikaciji ( dr. Markišic iz Plava,), a carinski inspektor zadužen sa predmetom je obavio konsultacije o postupku i nacinu dobijanja dozvole sa gospodom Cizmovic iz Agencije za ljekove i medicinska srdstva. Pošto Uvoznik nije bio u mogucnosti da dozvolu dobije odmah, a sobzirom na karakter pošiljke, obezbijedio sam da se ista besplatno uskladišti u prostorijama držaoca carinskog terminala d.o.o. “Šik polimlje”.

Pocetkom avgusta ove godine, nakon što sam obavio telefonski razgovor sa dr. Amerom Halilovicem, ovlašcenim licem za zastupanje NVO “Merhamet” iz Plava, a nakon mog pojašnjenja da za dio robe ne treba dozvola, podnešena je deklaracija za stavljanje u Slobodan promet sve robe koja nije na režimu dozvola i deklaracija zavedena pod brojem J4-1762/10.08.2012. godine.

Napominjem i to da sam imao telefonsku komunikaciju i 17. i 19.09.2012. godine sa izvjesnom Danicom iz Centra za iseljenike iz Podgorice koju sam upoznao sa nacinom i postupkom za dobijanje dozvole.

No i pored predmetne aktivnosti, koju sam imao na rješavanju ovog problema, obavještavam Vas, da sam i dalje otvoren za svaku komunikaciju i saradnju a sve u cilju iznalaženja rješenja ovog problema i stavljanja predmetne robe u Slobodan promet.

Šef CI Berane
M i l o n j a       V e l j i c


dostavljeno
- naslovu
- a/a
- UC

WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com