www.Gusinje-Plav.com


IZBORNI PROGRAM BOŠNJAČKE STRANKE
Dragi sunarodnici,
Poštovani gradjani Crne Gore,


Želimo očuvati svoje posebnosti, razvijati bošnjačku kulturu i dijeliti je kao opšte dobro s drugim narodima. Razumijemo izazove vremena i spremni smo dati odgovore na sva aktuelna društvena pitanja.
Postati dio EU i usvajati istinske vrijednosti demokratije, pravde, efikasne ekonomije, inovativnosti i visokog životnog standarda, put je kojim nam valja ići. Crna Gora se izborila za priliku da napravi prve korake na tom zahtjevnom putu, a Bošnjaci u Crnoj Gori imaju razloga da budu ponosni na svoju ulogu u tom procesu.
Bošnjačka stranka na predstojećim parlamentarnim izborima, izlazi samostalno. Naš cilj je da autentično zastupamo bošnjačke interese u Parlamentu Crne Gore, učestvujemo u kreiranju i donošenju odluka i pratimo ostvarivanje propisa i dogovorenih politika.
Predstavljamo vam Izborni program Bošnjačke stranke i naše osnovne ciljeve na kojima koje ćemo zajednički raditi u narednom periodu.

Zalažemo se za:

- Afirmaciju kulture poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda i izgradnju sistema koji nece tolerisati diskriminaciju gradana, po bilo kom osnovu;

- Punu integraciju bošnjačkog naroda u politički, ekonomski, socijalni i kulturni život Crne Gore, sa svim svojim osobenostima;

- Djelotvorniji uticaj Bošnjaka na proces vršenja vlasti u svim segmentima i na svim nivoima, posebno u oblasti bezbijednosti, obrazovanja, kulture, informisanja i regionalnog razvoja;

- Dosljednu primjenu propisa koji ureduju oblast manjinskih prava, u cilju postizanje suštinske ravnopravnosti bošnjačkog s ostalim narodima u Crnoj Gori, te za prelazak s proklamacija na konkretna djela u tom cilju;

- Obezbjedjenje autentičnog zastupanja bošnjačkog naroda na nivou opština;

- Oročavanje procesa obezbjedenja srazmjerne zastupljenosti u zapošljavanju Bošnjaka u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne uprave;

- Dalju afirmaciju i stvaranje potrebnih uslova za rad Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, za jačanje njegove autonomnosti u odlučivanju;

- Brzu i suštinsku decentralizaciju uprave i u skladu sa tim, primjerenu fiskalnu decentralizaciju;

- Regionalni razvoj, obezbjedjivanje neophodne koordinacije u planiranju razvoja, preraspodjelu resursa i osnivanja regionalne razvojne agencije;

- Zadržavanje monotipskog koncepta opština i osnivanje novih opština Petnjica i Gusinje;

- Usaglašavanje izgleda državnih simbola s ustavnim opisom, kako bi oni uvažavali nacionalna i vjerska osjećanja svih gradjana i bili prihvatljivi svima;

- Donošenje Zakona o vjerskim zajednicama, pravednu raspodjelu sredstava za zaštitu sakralnih objekata vjerskih zajednica, i da nadležni organi planiraju izgradnju vjerskih objekata u skladu s potrebama vjernika;

- Ukidanje vremenskih i finansijskih ogranicenja u Zakonu o povraćaju imovine i obeštećenju bivših vlasnika, potpunu i pravednu restituciju i okoncčanje procesa u razumnom roku;

- Unaprijedenje rezultata rada u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Unaprijedjenje saradnje tužilaštva i policije za vodjenje finansijskih istraga, otkrivanje imovine stečene kriminanim aktivnostima i prezentovanje dokaza pred sudom. Jačanje kontrolne funkcije Parlamenta, nezavisne pozicije pravosudja te smanjenje političkog uticaja na funkcionisanje javnih preduzeća i službi;

- Uklanjanje biznis barijera i stvaranje atraktivnog poslovnog ambijenta koji će privlačiti direktne strane investicije u strateške grane razvoja i nerazvijena područja, s izdašnim poslovnim olakšicama za projekte koji donose značajno nova zapošljavanja;

- Izgradnju autoputa Bar-Boljari, aerodroma u Beranama, puta Plav-Podgorica i Jadransko-Jonske ceste, kao i kvalitetnije mreže lokalne putne infrastrukture;

- Razvijanje poljoprivrede i turizma, posebno kontinentalnog. Smanjenje dažbina i stimulisanje moderne i tržišne proizvodnje na selu, kao i obezbjedjenje garantovanog otkupa tržišnih viškova;

- Ograničavanje izvoza šumskih sortimenata niskog nivoa obrade, kako bi se podstakao razvoj drvoprerade i zaštitile šume od prekomjerne eksploatacije;

- Izdvajanje značajno više novca za projekte zaštite životne sredine i ulaganje u obnovljive izvore energije poput hidroenergije, energije vjetra i sunca;

- Članstvo Crne Gore u EU i NATO, što bi obezbijedilo dugorocnu političku i ekonomsku stabilnost;

- Političku podršku regionalnoj saradnji koja mora biti nepodijeljena, realna i dinamična u praćenju potreba čitavog regiona;

- Sandžak kao modernu evropsku prekograničnu regiju sa slobodnim protokom ljudi, robe i kapitala. Nastavak aktivnosti na jačanju ekonomskih i kulturnih veza i saradnje izmedu gradjana, organizacija, privrednih subjekata i lokalnih uprava unutar ove regije;

- Organizovanu saradnju države s dijasporom, jačanje medjusobne pomoći i podrške, te zaštitu interesa dijaspore u pogledu razvoja diplomatske mreže, obezbjedivanje cjelovitog popisa dijaspore, donošenje medjudržavnih sporazuma o dvojnom državljanstvu, mogućnost glasanja u diplomatskim predstavništvima, te očuvanja njihovog jezičkog, kulturnog i nacionalnog identiteta;

- Unaprjedjenje sistema obrazovanja kroz:

• unaprjedjenje cjelokupnog sistema predškolskog, osnovnog, srednješkolskog i visokog obrazovanja;
• izmjenu zakona u cilju omogućavanja osnivanja stranih i privatnih obrazovnih ustanova u Crnoj Gori;
• poštovanje vjerskih potreba u ishrani učenika i studenata islamske vjere u obrazovnim ustanovama u skladu sa Ugovorom Vlade i Islamske zajednice u Crnoj Gori;
• uključivanje vjerskih odgojno-obrazovnih institucija u zvanični obrazovni proces i zvanično priznavanje stečenih kvalifikacija;
• usaglašavanje obrazovnih profila i zanimanja u srednjim i visokim školama sa zahtjevima privrede;
• poboljšanje materijalnog položaja nastavnog kadra;
• veću zastupljenost sadržaja iz maternjeg jezika, historije i kulture Bošnjaka i izmjene postojećih školskih programa i sadržaja u cilju poštovanja nacionalnih i vjerskih osjećanja pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica;
• adekvatnu upisnu politiku na državnim univerizetima s posebnim kvotama za studente iz manjinskih naroda, shodno Zakonu o manjinskim pravima;
• stipendiranje studenata na prestižnim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kao i povecanje broja studenata na razlicitim studijskim programima u zemljama regiona, Balkana, Evrope;
• potpisivanje medudržavnih ugovora i sporazuma sa zemljama u okruženju kojima bi se olakšao položaj studenata iz Crne Gore i smanjili troškovi studiranja;
• otvaranje katedre i studijskih programa za bošnjačku književnost i bosanski jezik na Univezitetu Crne Gore;

- Osnivanje i jačanje kulturnih institucija za istraživanje, njegovanje i prezentaciju bošnjačke kulturne baštine; organizaciono i finansijsko osnaživanje Fonda za manjine i Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina. Vecu brigu državnih institucija o očuvanju kulturne baštine manjinskih naroda i podršku savremenom stvaralaštvu;

- Osnivanje Bošnjačke radio-televizije koja bi na autentičan način, uz poštovanje profesionalnih standarda, informisala o društvenom životu Bošnjaka, bavila se njihovim položajem i statusom i prezentovala nacionalni, kulturni, jezički i vjerski identitet; ustanovljavanje adekvatnih programskih sadržaja za Bošnjake u javnom servisu RTVCG i lokalnim opštinskim medijima i na bosanskom jeziku i formiranje redakcija u tim medijima koja bi se bavile ovom oblašću;

- Razvoj socijalne i zdravstvene zaštite u Crnoj Gori kroz izradu socijalnog kartona i evropske zdravstvene kartice za svakog gradjanina, kao i reformske procese koji se oslanjaju na medjunarodne i evropske ciljeve opšteg ekonomskog i socijalnog razvoja društva; obezbjedjenje kvalitetnije zaštite djece, osoba sa smetnjama u razvoju, kao i starijih osoba; poboljšanje materijalnih uslova zdravstvenih radnika, te obezbjedjenje zdravstvene zaštite svih gradjana u svim objektima zdravstvene zaštite u državi;

- Jaku i stabilnu porodicu kao temelj jake i stabilne zajednice, kroz insistiranje na iznalaženju olakšica pri rješavanju stambenog pitanja mladih bračnih parova; afirmaciji roditeljstva; uvodjenje tzv. politike fer cijena na proizvode namijenjene djeci; unaprjedjivanje zakonskih i institucionalnih okvira za zaštitu od nasilja u porodici; poboljšanje položaja porodice u stambenoj, poreskoj i socijalnoj politici; priznavanje brakova sklopljenih u vjerskim institucijama kao zakonski skopljen brak; vraćanje prava za dječiji dodatak za svu djecu;

- Ravnopravan status žena u crnogorskom društvu kroz eliminisanje rodnih stereotipa u društvu i podsticanje aktivnosti na području rodne ravnopravnosti; borbu za uskladjivanje porodičnih obaveza žene s obavezama vezanim za zaposlenje; pokretanje inicijative za izgradnju ženskog preduzetništva i sprečavaje diskriminacije u ostvaruju pravne i ekonomske zaštite žena; implementaciju dokumenata UN-a o pravima žena u domaće zakonodavstvo;

- Izgradnju sportske infrastrukture kroz projekte finasirane iz opštinskih i državnog budžeta, te animiranje stranih donatora za podršku ovim projektima; stipendiranje mladih talenata i vrhunskih sportista, kao i podršku pojedincima i sportskim društvima koji postižu zapažene rezultate na medjunarodnim takmičenjima;

- Obezbjedjivanje ostvarivanja prava na jednake šanse mladih, podsticanjem zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva, kao i promociju sporta i zdravih stilova života u borbi protiv društvenih pošasti i devijacija kao što su alkoholizam i narkomanija.

Predsjednik
Rafet Husović


WWW.GUSINJE-PLAV.COM - PLAVSKO GUSINJSKI CNN


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com