www.Gusinje-Plav.com
S T A T U T

BOSNJACKI SAVEZ CRNE GORE U NEW YORKU


I. IME SJEDISTE I PECAT, SVRHA I PODRUCJE DJELOVANJA, PIHODI BOSNJACKOG SAVEZA


CLAN 1


Ime organizacije je: Bosnjacki Savez Crne Gore u New York (B.S.C.G.N.Y)
Bosnjacki Savez je drustevena organizacija.
Sjediste Saveza je u New Yorku.
Pecat Savez je okrugao, precnika 3,5 cm, u gornjem luku je napisano BOSNJACKI SAVEZ CRNE GORE U NEW YORKU, a u donjem je napisano mjesto sjedista Savez N.Y, dok je u sredini pecata logotip Saveza - stilizovana slova BS u latinicnoj verziji.

CLAN 2


Svrha Bosnjacki Savez je cuvanje i njegovanje narodnog i kulturog identiteta bosnjackog naroda na svim podrucijima duhovnog, naucnog i umjetnickog. Zato ce Bosnjacki Savez narocito raditi na:
-ucvrscivanju narodne i kulturne samosvjesti Bosnjaka Porijeklom iz Crne Gore u New York USA,
-proucavanju i zastiti kulturno-istorijska bastine Bosnjaka,
-osnivanju i pomaganju osnivanja i rada kultunih i sportskih, folklornih, drustava i dr
-organizovanju umjetnickih, naucnih i strucnih tribina, skupova i predavanja
-pokretanju i oranizovanju naucnih, stucnih i drustvenih projekata.
-pomaganju umejetnika i naucnika, a ponajprije svojih clanova.
-pomaganju narednih ucenika i studenata u skuolovanju.
-okupljanji biznismen i svih onih koji su spremni ostvarivati svrhu i zadatke Bosnjackog Saveza u kulturi, prosvjeti i nauci.
-saradnju sa umjetnickim, naucnim i stucnim i prosvjetnim drustvima i ustanovama, te sa vjerskim zajednicama u New York USA i Domovini.

CLAN 3


Imovinu Savez cine :

prihodi od clanarina
prilozi i donacije
prihodi od kulturnih, sportski, biznis donacija
ostali prihoda i manifestacija

II. CLANOVI SAVEZA, NJIHOVA PRAVA I DUZNOSTI


CLAN 4


Clanovi Bosnjackog Saveza su :
a) clanovi
b) aktivisti biznismeni
c) pocasni clanovi
d) donatori

CLAN 5


Clanove prima Upravni odbor na osnovu izrazene zelje kandidata da postane clanom Saveza.
Kandidata obicno proporucuju clanovi saveza, Clan 4.
Clanovi su duzni da rade na osnovu ciljeva i zadataka Saveza u smislu odredaba cl.2. ovog statuta.
Saradnike i aktiviste bira odbor koj rade na realizaciji programa Bosnjackog Saveza (B.S.C.G.N.Y)
Pocasne clanove bira skupstina Bosnjackog Savez na prijedlog Upravnog odbora Bosnjackog Saveza .
Donatori su pojedinci ili pravna lica koji Savezu pomazu aktivnim radom i vredim donacijama Bosnjackog Saveza.

CLAN 6


Clanovi imaju pravo da biraju i budu birani u sva tjela Savez, na nacin predviden ovim Statutom.
Da bi bili birani mora da budu minimum 2 godine clanovi Bosnjackog Saveza .
Svi clanovi Savez su obavezni da placaju clanarinu.

CLAN 7


Clanstvo u Saveza prestaje na osnovu licno napisane izjave o odricanju clanstva, brisanjem iz clanstva, iskljucenja iz clanstva ili smrcu clana.

Clan Bosnjackog Saveza brisace se iz clanstva ako ne ispunjava svoje obaveza prema Savezu. Odluku o tome donsi Suda casti, Protiv te odluke clan se moza pismeno zaliti skupstini Savez. Njena odluke je konacna.

Clan moze biti iskljucen ako je njegovo djelovanje u suprotnosti sa Statutom i odlukama Saveza. Odluku o isklucenju donosi Sud casti. Proti odluke o isklucenju moze se zatraziti revizija o kojoj odlucuje skupstina Bosnjackog Saveza. Cim Sud casti donese odluke o iskljucenju, suspenduju sa sva prava iskljucenog do konacne odluke skupstine.

III. ODBORI BOSNJACKOG SAVEZA


CLAN 8


U cilju ostvarivanja svoje svrhe i zadataka Bosnjackog Saveza organizovana je po odborima prema strucnom i profesionlnom usmjerenju clanova.

CLAN 9


Savez ima sljedece odbore :
a) odbor za odnose sa bosnjackim organizacijama i drustrustvima u USA i domovini
b) odbor za komunikaciju bosnjackih biznismena
c) odbor za kulturu i sport
d) odbor za saradnju sa bosnjackim istitucijama i organima drzave Crne Gore
e) odbor za suradnju sa islamskom zajednicom Crne Gore i New York
f) savetodavni odbor koj broji 6. clanova
Svaki odbor ima predsjednika mandat trije 2 godine.

IV. UPRAVNA TIJELA BOSNJACKOG SAVEZA


CLAN 10


Upravno tijelu Bosnjackog Saveza cine :
a) Skupstina Saveza
b) Upravni odbor Saveza
c) Predsiednistvo Saveza

CLAN 11


Skupstinu Bosnjackog Saveza cine clanovi Upravnog odbora i zastupnici clanova ogranaka. Na koliki ce se broj clanova u ograncima birati po jedan zastupnik, odlucuje Upravni odbor u toku pripreme zasijedanja Skupstine.
Skupstina Bosnjackog Saveza redovno zasijeda svake godine. Skupstinu saziva Upravni odbor, odreduje dan, mjesto i vrijeme odrzavanja, sastavlja prijedlog dnevnog reda te o svemu obavjestava ogranke najmanje 15 dana prije odrzavanja Skupstine.

CLAN 12


Upravni odbor moze sazvati vanredno zasijedanje Skupstine, a duzan je to ucinjeti kada to zahtijeva trecina clanova ili ako to zahtijeva savetodavni odbor matice prilikom sazivanja vanrednog zasijednja Skupstine, Upravni odbor je duzan navesti presmet resprave.

CLAN 13


ODLUCIVANJE U UPRAVNOM ODBORU


Upravni odbor B.S.C.G.N.Y moze pravovaljano odlucivati ako je prisutno najmanje polovinu ukupnog broja clanova odbora.

Clan 14


SKUPSTINA BOSNJACKOG SAVEZA


Donosi statut i vrsi njegovu izmjenu i dopunu,
raspravlja o radu ostalih upravnih tijela Saveza,
bira clanove Upravnog odbora, osim predsjednika odbora Saveza, koji su to po funkciji, te clanove Nadzornog odbor i suda casti
bira predsjenika i 1 potpredsjenika generalnog sekretara
razrjesava duznosti uprani odbor, Nadzorni odbor i sud casti i savetodavni odbor
raspravlja i donosi odluke o molbama i zalbama pismeno podnesenim najmanje 10 dana prije skupstinskog zasijedanja.

CLAN 15


Skupstineskom zasijedanju predsjedava Predsjednistvo Saveza.
O promjenama Statuta Skupstina odlucuje se dvotrecinskom vecinom glasova prisutnih zastupnika.

CLAN 16


Izbori obavljaju se tajnim glasanjem nadpolovicnom vecinom prisutnih zastupnika jedno ukoliko Skupstina drugacije ne odluci

UPRAVNI ODBOR BOSNJACKOG SAVEZA


CLAN 17


Upravni odbor cine: predsjednik, 2 potpredsjednika, sekretar, blagajnik i 4 predsjednika odbora, koje bira skupstina.

CLAN 18


Upravni odbor se redovno sastaje svaka tri mjeseca, a po potrebi i kada ga sazove njegov predsjednik. Na osnovu statuta i programa organizuje ostavarivanje zadataka Saveza.

Duznosti Upravnog odbora su :
da odrzava redovne veze sa svim odborima organcima i povjerenistvima, da im pomaze u njihovim djelatnostima i medjusobno uskladuje njihove zadatke.
da razvija i uskladuje kulturne, sportske, edukativne i ostale djelatnosti.
da inicira organizovanje i predavanje, tribina, skupova i tecajeva, naucne i strucne projekte.
da pomaze svaku javnu djelatnost usmjerenu na ocuvanje kulturnih dobara i razvijanje kulture u bosnjackom narodu.
da odrzava veze sa Bosnjacima u USA, CRNOJ GORI i sire.
da upravlja sa aktivnostima Bosnjackog saveza i nadzire njeno cjelokupno financijsko poslovanje.
da utvrduje iznos clanarine
Upravni odbor obavljace i druge poslove Bosnjackog Saveza koji nijesu u djelokrugu ostalih njenih tijela

CLAN 19


Radi sto uspjesnijeg obavljanja svojih poslova Upravni odbor osniva komisije prema vrsti posla. Komisije mogu biti stalne ili privremene.

CLAN 20


Upravnom odboru mandat traje 2 godne
Skupstina Bosnjackog Saveza na svom vanrednom zasijedanju i prije isteka mandatnog razdoblja razrijesiti duznosti pojedine clanove Upravnog odbora ili sav odbor, ako je njeno djelovanje u suprotnosti sa svrhom i sa odredbama Bosnjackog Saveza

CLAN 21


Upravni odbor na mjesto clana koji se zahvalio ili na drugi nacin prestao biti clanom Odbora moze izabrati novog. Na taj nacin moze biti zamijenjeno 6 clanova.

CLAN 22


Savez zastupa predsjednik.
Ako je predsjednik sprijecen, zamjenjuje ga potpredsjednik Bosnjackog Saveza .
Savetodvni odbor B.S.C.G u New Yorku
Savetodvni odbor ima 6 clanova, koji imaju savetodavnu ulognu i nemaju pravo glasa mandat odbora traj 2 godine.
Savetodvni odbor moze u svako doba pregledati poslovanje Saveza i dokumentaciju Saveza. O tome izvjestava Upravni odbor i skupstine Saveza podnosi izvjestaj o poslovanju Saveza i osvom radu podnosi pismani izvjestaj.

Sud casti Bosnjackog Saveza .

CLAN 23


Mandat suda casti traje 2 godine.
Sud casti donosi odluke predvidene ovim Statutom.

V. OPSTE ODREDBE


CLAN 24


Upravna tijela Bosnjackog Saveza mogu donositi pravovaljane odluke ako je prisutno vise od polovine clanova. Odluke se donose vecinom glasova prisutnih clanova, a ako vecine nema, odlucuje predsjednikov glas.

CLAN 25


Svoje djelovanje Bosnjackog Saveza u New Yorku, uskladuje sa pravnim normama drzave u kojoj je osnovana.

VI. JANOST RADA


CLAN 26


Djelatnost Bosnjackog Saveza i njenih organa je javno.

VII. ZAVRSNE ODBREDBE


Ovaj statut donio je upravni odbor i skupstina Bosnjackog Saveza na sjednici odrzanoj 1-20-2009 u New Yorku

Predsjdnik Upravnog Odbora
BOSNJACKI SAVEZ u N.Y
Esad Rastoder

BUDITE UVJEK PRVI INFORMISANI - www.gusinje-plav.com


 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizaneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot           Selim Cekic     Mihret-MisoRadoncic  Nuki Lucevic      Senad Sehovic,   Huso-Beli Brdakic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright 2002-2009 www.Gusinje-Plav.com