www.Gusinje-Plav.com
Plavljani u svijetu

Napomena:Svako lice sa spiska predstavlja jednu porodicu.

SJEVERNA AMERIKA

Ahmemulić Zuvdo
Ahmemulić Zeko
Ahmemulić Damir
Ahmemulić Elvir
Ahmemulić Murata Senad
Ahmemulić Murata Semir
Ahmemulić Hajrudin
Ahmemulić Safet

Aksalić Dzevat
Aksalić Hilmija
Aksalić Halil

Bajraktarević Dzevad
Bajraktarević Safet
Bajraktarević Ferid
Bajraktarević Mirsad
Bajraktarević Redzep
Bajraktarević Dervis
Bajraktarević Mustafa
Bajraktarević Šaban
Bajraktarević Hasan
Bajraktarević Ćazo
Bajraktarević Zufer
Bajraktarević Enver
Bajraktarević Zuvda Senad
Bajraktarević Rama Senad
Bajraktarević Beco
Bajraktarević Ragip
Bajraktarević Amir
Bajraktarević Salih
Bajraktarević Hafiz
Bajraktarević Besim
Bajraktarević Ibro
Bajraktarević Gano

Zuko Basic
Suco Basic
Aldin Basic
Seco Basic
Sanel Basic
Adel Basic
Sehad Basic
Amir Basic
Hasim Basic
Edo Basic
Tarik Basic
Balsa Basic
Rusmir Basic
Haris Basic
Ramo Basic
Safet R. Basic
Rahid R. Basic
Hamza Basic
Denis H. Basic
Zahim Basic
Denis B. Basic
Senad Basic
Elja Basic
Adis Basic
Adel Dz.Basic
Mirsad Basic
Edin S. Basic
Mirsad Basic
Elvis E. Basic
Edin A. Basic
Erka Basic
Semir Basic
Bašić Straso
Bašić Haso
Bašić Haljilj
Bašić Damir

Bašuljević Ismet
Bašuljević Nusret

Baković Nijal
Baković Muharem

Bešković Bajram
Bešković Ramiz
Bešković Besim
Bešković Mejo

Canović Enver
Canović Ramiza Bekrija
Canović Idriza Huso
Canović Ahmo
Canović Hakija
Canović Enver
Canović Irfan
Canović Dževat
Canović Esad

Cecunjanin Salja Orhan
Cecunjanin Fadilj
Cecunjanin Muse Demal
Cecunjanin Maza Admir
Cecunjanin Miralem
Cecunjanin Etem
Cecunjanin Etema Mirzet
Cecunjanin Šukro
Cecunajanin Kadrija
Cecunjanin Nufrija
Cecunjanin Ramiz
Cecunjanin Džemal
Cecunjanin Murat
Cecunjanin Sadat
Cecunjanin Uka
Cecunjanin Selman
Cecunjanin Ekrem
Cecunjanin Merdan
Cecunjanin Sead
Cecunjanin Edin
Cecunjanin Esmir
Cecunjanin Erdin
Cecunjanin Mersim
Cecunjanin Alen
Cecunjanin Dževat
Cecunjanin Sead
Cecunjanin Emro
Cecunjanin Zaim
Cecunjanin Zaima Mujo
Cecunjanin Zaima Hasko
Cecunjanin Zaima Ruzdo
Cecunjanin Zaima Muzafer
Cecunjanin Šaban

Ciriković Bajram
Ciriković Dželjadin
Ciriković Kadro
Ciriković Ragip
Ciriković Rafet
Ciriković Fehim
Ciriković Ahmo
Ciriković Damir
Ciriković Dino
Ciriković Zumber
Ciriković Skender

Dašić Miomir

Deljanin Baca Hamko
Deljanin Baca Pajo

Dešić ( Hakije) Edis
Dešić (Hakije) Adis
Dešić Zumber
Dešić Samir
Dešić Jupo
Dešić Nusko
Dešić Zeko
Dešić Esko-Mance
Dešić Ružda Rizo
Dešić Riza Ruždo

Dješević Šeća Nijal
Dješević Abaz

Djombaljić Bajram

Džurlić Selman
Džurlić Adema Šemso

Drešković Husnija
Drešković Izet
Drešković Ganija
Drešković Almir

Feratović Emir
Feratović Muzafer
Feratović Fero
Feratović Fahrudin
Feratović Dzenad
Feratović Reko
Feratović Edzevit
Feratović Ermin
Feratović Esad
Feratović Haljilj
Feratović Valjdet
Feratović Sabit
Feratović Iljijaz
Feratović Adis
Feratović Reuf
Feratović Husnija
Feratović Samir
Feratović Ekrem
Feratović Nuro
Feratović Ćazim
Feratović Hasim
Feratović Emin
Feratović Nedžad
Feratović Etem
Feratović Mehmed
Feratović Senad
Feratović Saban
Feratović Almir
Feratović Redžep
Feratović Emin
Feratović Ramiz
Feratović Jazim
Feratović Esnaf
Feratović Mirsad
Feratović Zamo
Feratović Rasim
Feratović Sadmir
Feratović Saljo
Feratović Indir
Feratović Enis
Feratović Abidin
Feratović Sefket
Feratović Ragip
Feratović Raif
Feratović Amir
Feratović Ibrahim
Feratović Ruzdija
Feratović Sead
Feratović Elvis
Feratović Becir
Feratović Safet
Feratović Ramo
Feratović Hamdija
Feratović Rusmir
Feratović Alen
Feratović Adnan
Feratović Meho
Feratović Rafet
Feratović Ismet
Feratović Idriz
Feratović Erol
Feratović Abel
Feratović Adel
Feratović Anel
Feratović Saka
Feratović(H) Safet
Feratović (G) Senad
Feratović (R) Senad
Feratović Elvir
Feratović Cerim
Feratović Hakija
Feratović Hajrudin
Feratović (U) Amir
Feratović (M) Amir
Feratović Nusret
Feratović Fehim
Feratović Asmir
Feratović (R) Albert
Feratović Sehad
Feratović (N) Albert
Feratović Fasmir
Feratović Asmir
Feratović Jusuf

Ganić Hako
Ganić Husko
Ganić Sead
Ganić Nijaz
Ganić Husein
Ganić Mustafa
Ganić Halil
Ganić Ramo
GanićHamko
Ganić Mirsad

Gutić Azema Ruzdja
Gutić Haka Edin
Gutić Bajrama Zeko
Gutić Bajrama Dževdo
Gutić Bajrama Sadat
Gutić Ismet
Gutić Haljilj
Gutić Harun
Gutić Rasim
Gutić Ramo
Gutić Rama ?
Gutić Hamo
Gutić Halim
Gutić Šefket
Gutić Hamda Meli
Gutić Džafera Orkić
Gutić Ferid

Hadžović Irfan
Hadžović Sadrija
Hadžović Alija
Hadžović Adem
Hadžović Jusuf
Hadžović Sahit
Hadžović Demo

Hadžijić Hakije Safet
Hadžijić Hakije Samir

Huseinović Salih
Huseinović Džafer
Huseinović Mustafa
Huseinović Selim
Huseinović Bajram
Huseinović Amir
Huseinović Rizo
Huseinović Ismet
Huseinović Rama
Huseinović Ujkan
Huseinović Sadrija

Ibrić Redžo
Ibrić Džafer
Ibrić Zumber
Ibrić Adem
Ibrić Omer
Ibrić Ismail
Ibrić Bajrama Kemal
Ibrić Bajrama Skender
Ibrić Bajrama Enver

Jadadić Seća Harun
Jadadić Alija
Jadadić Rahman
Jadadić Šefket
Jadadić Hamdije Kemal

Jasavic Adi
Jasavic Osman
Jasavic Rusko
Jasavic Ermin
Jasavic Rafet
Jasavic Murat
Jasavic Rahim
Jasavic Fadil
Jasavic Besim
Jasavic Nedzat
Jasavic Dzenal
Jasavic Denis
Jasavic Faruk

Jevrić Ekrem
Jevrić Enver
Jevrić Nedžad
Jevrić Agana Rizo

Julević Šućo
Julević Edis
Julević Mulja Nedžad

Jokić Goran

Kačamaković Šućka Admir

Kandić Hakija
Kandić Isak
Kandić Esmir
Kandić Haljilj
Kandić Esmir
Kandić Bekim
Kandić Mirsad
Kandić Duljko
Kandić Rafet
Kandić Rasim
Kandić Rifat
Kandić Murat
Kandić Salmir
Kandić Adem
Kandić Redžo
Kandić Rizo
Kandić Ujkan
Kandić Dževat

Knežević Aleksandar

Kojic Omera Ibro
Kojic Jupa Faruk

Kolašinac Alja Mirsad
Kolašinac Skender
Kolašinac Bajram
Kolašinac Elvir
Kolašinac Cano
Kolašinac Šaćir
Kolašinac Eldin

Krcić Sato
Krcić Zećo
Krcić Bajram
Krcić Osman
Krcić Izet
Krcić Ervin
Krcić Adem
Krcić Nufrija
Krcić Bekrija
Krcić Senad
Krcić Esad

Kučević Haljilj
Kučević Haljilja Mirsad
Kučević Haljilja Esad
Kučević Idriz
Kučević Ruždo
Kučević Zuvdo-Zuki
Kučević Nurko
Kučević Sadro

Lalić Ahman
Lalić Sehad
Lalić Gano
Lalić Hajro
Lalić Safet
Ljalić Ramko

Lekovic (Ramov) Adem
Lekovic (Ibrahimov) Enes
Lekovic (Ibrahimov) Ernes
Lekovic (Ademov)Besim
Lekovic(Ademov) Rahman
Lekovic(Ademov)Esad
Lekovic(Ademov)Arhen
Lekovic (Ademov)Adhur
Lekovic (Izetov) Admir
Lekovic(Izetov)Sanel

Lješnanin Čazo
Lješnanin Emil

Luković Hakija
Luković Beko
Luković Bećo
Luković Damir
Luković Rafet
Luković Arslan
Luković Abidin
Luković Hako

Markišić Beadin
Markišić Zećir
Markišić Mujko
Markišić Rasim
Markišić Sefer
Markišić Muhamed
Markišić Murat
Markišić Senko
Markišić Adnan
Markišić Mersim
Markišić Zufera Bajro

Marković Fadil
Marković Šućo
Marković Ruždo
Marković Bako
Marković Ganija
Marković Burhan
Marković Edin

Mačkić Hamdo
Mačkić Hakija
Mačkić Ruždo
Mačkić Saćir
Mačkić Sadrija

Medunjanin Hamda Šabo
Medunjanin Meda Hamo
Medunjanin Meda Zuvdija - Zuka
Medunjanin Šuća Amir
Medunjanin Husenja Sead - Sejo
Medunjanin (Kemala) Aldin
Medunjanin Skender
Medunjanin Mehmeda Abidin
Medunjanin Mehmeda Fahrudin-Faka
Medunjanin Šeka Adis
Medunjanin Šeka Pure
Medunjanin Erol
Medunjanin Izet -Zeko
Medunjanin Nuki
Medunjanin Enver

Mehmedović Mirza
Mehmedović Esad
Mehmedović Izet
Mehmedović Ganija
Mehmedović Ragip
Mehmedović Hazem
Mehmedović Hazema Almir
Mehmedović Redžepa Iksan

Mekuli Salja Besim
Mekuli Salja Behrim

Metjahić Avdo
Metjahić Avda Edin
Metjahić Avda Ervin
Metjahić Saljo
Metjahić Enver
Metjahić Amir
Metjahić Ismet
Metjahić Hiljmo
Metjahić Izet
Metjahić Šefket
Metjahić Isiaja
Metjahić Amir
Metjahić Senad
Metjahić Safet
Metjahić Sako
Metjahić Adem
Metjahić Mirsad
Metjahić Hazem
Metjahić Šaban
Metjahić Idriz
Metjahić Ganija
Metjahić Sako

Mujović Redžep
Mujović Iljo
Mujović Bećir
Mujović Mirsad

Muminović Šaćira Ismet
Muminović Rasim
Muminović Hafiz
Muminović Šaro

Mustafalijić H Rahman (Ćikago)
Mustafalijić H Ćazo (Ćikago)

Musić Esko
Musić Meda Ahmet
Musić Etema Seko
Musić Etema Esad
Musić Etema Mirsad
Musić Redžepa Abidin
Musić Ibra Isak
Musić Orko
Musić Rifat

Nikočević Kadrija
Nikočević Anis

Novović Rama

Dr. Omeragic Sefketa Dzevat

Olević Ramo
Olević Rama Hako
Olević Rama Ibrahim
Olević Saćira Ervin

Pejčinović Halim
Pejčinović Ganija
Pejčinović Zuvdija
Pejčinović Šaban
Pejčinović Fadil
Pejčinović Faruk
Pejčinović Bajram
Pejčinović Galjo
Pejčinović Sead

Preljvukaj Sokolj
Preljvukaj Ahmet
Preljvukaj Agim
Preljvukaj Nezir
Preljvukaj Afrim
Preljvukaj Arben

Pupović Hasan
PupovićRizo
Pupović Ramiz
Pupović Rasim
Pupović Rafet
Pupović Elnir
Pupović Hakija
Pupović Hasana-Elvedin
Pupović Hasana-Ismet-Pasha
Pupović Esad
Pupović Sefer
Pupović Zijad
Pupović Halim
Pupović Halima Hajrudin
Pupović Denis
dr.Pupović Ahmeta Sefedin

Purišić Rustema Muharem
Purišić Rustema Skender
Purišić Fero
Purišić Ćaza Rasim
Purišić Šeko
Purišić Rahman
Purišić Saka
Purišić Armin
Purišić Mensur
Purišić Sehad
Purišić Hazema ?
Purišić Rustem Beli

Redžematović Hajro
Redžematović Hamo
Redžematović Medo
Redžematović Sadat
Redžematović Salja Džemal
Redžematović Melja
Redžematović Šefkija
Redžematović Nijaz
Redžematović Bejto
Redžematović Zufer
Redžematović Adis
Redžematović Zamo
Redžematović Sefer
Redžematović Esmir
Redžematović Safet
Redžematović Ragip
Redžematović Ekrem
Redžematović Fahrudin
Redžematović Ruždija

Redžić Hasa Rasko
Redžić Hasa Ekro
Redžić Ljulja Ago
Redžić Ljulja Dino
Redžić Ljulja Hajro
Redžić Šeko

Redžepagić Ahmeta Dzavid (Ćikago)
Redžepagić Ferida Fehim
Redžepagić Rifat Smako-Tatarin
Redžepagić Omer
Redžepagić Hasa Avdo
Redžepagić Hasa Servet
Redžepagić Hasa Sead
Redžepagić Hasa Meho
Redžepagić Sulja Hamdo
Redžepagić Sulja Bako
Redžepagić Haljima Faka
Redžepagić Haljima Ragip
Redžepagić Haljima Fehim
Redžepagić Šaćira Feka
Redžepagić Šaćira Dino
Redžepagić Hiljma Baka
Redžepagić Hiljma Dika
Redžepagić Hamdije Ilko
Redžepagić Hamdije Esko
Redžepagić Hamdije Skendo
Redžepagić Sujelman
Redžepagić Esmir
Redžepagić Sulejmana Fako
Redžepagić Esmir
Redžepagić Ismet
Redžepagić Ružda Fahro

Rečković Meše Osman
Rečković Meše Buljo
Rečković Meše Bećo
Rečković Meše Rusto
Rečković Saliha Caki
Rečković Saliha Ine

Rugovac Kupa Esad
Rugovac Rusta Suad-Pilje
Rugovac Hasan
Rugovac Šućko
Rugovac Bajram
Rugovac Selim

Salić Skorupan

Srdanović Rifat
Srdanović Nedzad
Srdanović Adis
Srdanović Ljuljka Smajo
Srdanović Ismet
Srdanović Etema Sadro
Srdanović Šaban
Srdanović Bajrama Šućko
Srdanović Bajrama Rućko
Srdanović Riza Erko
Srdanović Haljilja Kemal
Srdanović Haljilja Bećo

Sinanović Abid
Sinanović Alija
Sinanović Eljez
Sinanović Rustem
Sinanović Tahir
Sinanović Zećir
Sinanović Šefket
Sinanović Esat
Sinanović Besim
Sinanović Enver
Sinanović Zunber
Sinanović Hasan
Sinanović Džavid
Sinanović Fejzo
Sinanović Mujo
Sinanović Mensur
Sinanović Brahim

Šabović Šelja Izet
Šabović Šelja Dževdet
Šabović Šelja Nusko
Šabović Ismeta Jasmin
Šabović Ismeta Emin-Tajson
Šabović Riza Semo
Šabović Miza
Šabović Jusufa Hakija
Šabović Jusufa Ismet
Šabović Ismeta Sead
Šabović Sulja Senad
Šabović Murata Senad
Šabović Murata Beka
Šabović Bajrama Aljo
Šabović Ibra Mirsad
Šabović Ibra Mensur
Šabović Fera Beli
Šabović Šefkija
Šabović Šefketa Zuvdija
Šabović Husnija
Šabović Eta Ismet (Bumerang)

Šahmanović Saljo
Šahmanović Rama Ahmet
Šahmanović Rama Izet
Šahmanović Abaza Senad
Šahmanović Ruzda Irfan
Šahmanović Ahmet Amer
Šahmanović Ahmet Almir
Šahmanović Ferid
Šahmanović Hamze Bajram
Šahmanović Hamze Mujo
Šahmanović Džema Ćamil
Šahmanović Hamda Esad
Šahmanović Šeka Edo
Šahmanović Hamda Irfan
Šahmanović Ibra Azben
Šahmanović Meha Iso

Šaljanin Hazema Emro

Šehović Braha Erol
Šehović Emir
Šehović Redžepa Džavid

Šiljković Ismail-Smako
Šiljković Ramo
Šiljković Aver
Šiljković Meki
Šiljković Šeko
Šiljković Nusret
Šiljković Selver
Šiljković Safet
Šiljković Amira Mirsad

Šarkinović Šaćir-Šaćko
Šarkinović Rama Adnan-Atko
Šarkinović Kemal

Tošić Haka Zijad- Zijo
Tošić Haka Mirsad
Tošić Kemal

Vučetović Ujkana Šemso
Vučetović Ujkana Hakija
Vučetović Ujkana Esad
Vučetović Ujkana Dzafer
Vučetović Bajram
Vučetović Dzajo
Vučetović Ismet
Vučetović Skeljo
Vučetović Dema
Vučetović Ramko
Vučetović Skendo
Vučetović Aljija
Vučetović Ekrem
Vučetović Serif
Vučetović Muzljija
Vučetović Braho
Vučetović Mitko
Vučetović Afrim
Vučetović Arben
Vučetović Farko
Vučetović Beka
Vučetović Metko
Vučetović Ganija
Vučetović Sefkija
Vučetović Ruždija

ing.Ziljkić Fadilj
Ziljkić Mervan
dr. Ziljkić Mersim

KANADA

Canovic Ljuska Mensur
Canovic Ljuska Alija
Canovic Ljuska Allem

Gutic Tahira Nedzad
Gutic Tahira Samir

Kojći Sahita Ervin
Kojić Amira Rizo

Lalić Elvir

Marković Skender

Medunjanin Ekrem

Metjahić Saćirov Edin

Purišić Čaka Ganija
Purišić Čaka Ruždija

EVROPA

BiH

Fadila Feratović-Marković
Feratović Sefadin

Ciriković Hama Ruždija

Kačamaković (Skenda) Enes

Kojič Seljka Agan

Medunjanin Zahid

Muminović (Mina) Albert
Muminović (Mina) Dzafer

Musić Amira Šućko
Musić Ahmeta Redžep
Musić Rama Ruždija

Omeragic Bektesa Sefket
Omeragic Bektesa Izet

Purisić Ramo
Purišić Feriza Igbala
Purišić Rama Emil
Purišić Rama Elvis

Pr.Dr Redzepagic Bejto
Redžepagić Mahmuta Besim
Redžepagić Besima Irfan
Redžepagić Rama Eldar
Redžepagić Nazif
Redžepagić Hasana Senad - Rusko
Redžepagić Saliha Safet - Gago
Redžepagić Numana Rašid

Redžić (Mehmeda) Ramiz
Redžić (Mehmeda) Izet
Redžić (Smajlje) Omer

Selimajnin Jonuz -Sarajevo
Selimanjin Iso -#268;apljin
Selimanjin Edin -V.Kladusa

Šabovic Ramiza Smail
Šabovic Ramiza Salih
Šabovic Sako

Šahmanović Baka Isak
Šahmanivić Kahriman

MAKEDONIJA

Muminovic Bajram
Muminovic Murat
Muminovic Ahmet
Muminovic Mahmut
Muminovic Emina
Muminovic Fatma

Omeragic Dzafer Ruzdija
Omeragic Dzafer ljutvija
Omeragic Dzafer Namuk
Omeragic Ruzdija Masar
Omeragic Ruzdija Mensur
Omeragic Namuk Elvis /USA/
Omeragic Namuk Alen
Omeragic Fikret Denis
Omeragic Zufer
Omeragic Agan
Omeragić Ruždo
Omeragić Mensud

Redzepagic Hama Fuad
Redzepagic Hama Fehim
Redzepagic Hama Sheko
Redzepagic Hama Kemal

SLOVENIJA

Dješević Šemso

Canovic Emil
Canović Alen

Gutić Ferka
Gutić Senad
Huseinović Murat
Huseinović Šaćir

Kojić Hamdije Fadilj

Krcić Rasim
Krcić Hasim
Krcić Ćazim

Lekovicć Dzevdet) Medin
Leković ( Redzepov) Dzevdet

Lukovic Salmir
Lukovic Ragip
Lukovic Amir
Lukovic Ramo
Lukovic Sefket
Lukovic Samir
Lukovic Hajro
Lukovic Sanija
Lukovic Admir
Luković Zuvdo
Luković Izet
Luković Ismet

Ljaljić Aljo
Ljaljić Đzevat

Markisic Fejza Hiljmo
Markisic Fejza Man
Markisic Hiljma Elvis
Markisic Mana Mensur
Markisic Mana Mersim

Muljković Đzevat
Muljković Đzavid

Musić Jasmin
Musić Meda Šeko
MusićSkender
Musić Enis
Musić Hakija
Musić Rustem
Musić Oljo
Musić Haljilj

Redzematovic Adema Denis
Redzematovic Suca Ervin
Redzematovic Caza Emir
Redzematovic Denisa Ammar
Redzematovic Denisa Ali
Redžematović Ćazim
Redžematović Arslan
Redžematović Adem
Redžematović Šućo

Reković Remin
Reković Enver
Reković Asmir
Reković Safer
Reković Dino

Šahmanović Ragip

AUSTRIJA

Balić Safet

Mehmedović Šaban
Mehmedović Sako

Redzematović Ertan

ŠPANIJA

Kačamaković (Envera) Ervin

ITALIJA

Gutic Cakov Mersudin i Hajrudin sa familijama
Canovic Ervin Abdov s familijom
Suad Canovic sa fam,
Arnis Canovic sa fam,
Canovic Mirsad Islamov sa fam,
Ragip Bašic sa fam,
Lukovic Sahita Safet i Sadat sa fam

Marković Esad
Marković Ervin

HOLANDIJA

Feratović Dzavid

Kačamaković Skenda Anes
Kačamaković Džafera Denis

Kojić Sahita Fahrudin
Kojić Rusta Ramo
Kojić Sabita Izo

Luković Haljima Safet

Marković Tafilj

Musić Ado
Musić Erdan
Musić Džemal
Musić Rizo
Musić Ibrahim
Musić Halil

Pejčinović Osman
Pejčinović Sejdefa
Pejčinović Dželal
Pejčinović Zeko
Pejčinović Almir
Pejčinović Ferka
Pejčinović Ajdin

Palavrtić Šeka Enko

Purisić Maza Senad
Purisić Maza Nevzet
Purisić Maza Mirsad
Purisić Samir
Purisić Damir

Reković Skender

RedžepagićIzeta Mirnes
Redžepagić Izeta Mirza
Redžepagić Ekrema Dzenis
Redžepagić Ekrema Eldin
Redžepagić Mirsada Omar
Redžepagić Mirsada Erol
Redžepagić Esada Mirza
Redžepagić Asmir

Redžepagić Hiljma Izet
Redžepagić Džavda Esko
Redžepagić Ferida Ekrem
Redžepagić Enes
Redžepagić Muja Mirsad

Redžematović (Zumberov) Saka
Redžematović (Zumberov) Bajram
Redžematović (Šaćirov) Šefket
Redžematović (Šefketov) Edit
Redžematović (Šefketov) Merid
Redžematović (Meridov) Rejan
Redžematović (Meridov) Emin

Šabović Šenol

Šahmanović Baka Zuvdija-Zuvdo
Šahmanović Zuvda Adis
Šahmanović Baka Rafet - Raca
Šahmanović Baka Delija - Paša

Šarkinović Omera Senat-Gari
Šarkinović Šaba Šućko

FRANCUSKA

Canović Jusufa Bajro

Gutić Hajdara Zuvdija
Gutić Zuvdije Elvis
Gutić Esko
Gutić Cane

Jadadić Abaz

Palavrtić Julja Fuad

Redžepagić Zenja Jusuf
Redžepagić Jusufa Edin
Redžepagić Jusufa Enes

Šabović Šelja Šeko

BELGIJA

Kojić Azema Kaplo

Mehmedovic Adić

LUKSEMBURG

Canovic Ahmeta Dzems

Ciriković Kemal
Ciriković Džemal

Bakovic Safet

Kojić Amira Sulejman
Kojić Esida Hamza

Redzepagic Dzemail
Redzepagic Semsudin
Redzepagic Sadudin
Redzepagic Fuad
Redzepagic Esko

NJEMAČKA

Ahmemulic Dzevat
Ahmemulic Dzevata Dzavid
Ahmemulic Dzevata Sanel

Bajraktarevic Sejdo

Bakovic Ismet
Bakovic Ismeta Daut
Bakovic Ismeta Elvir
Bakovic Zuvdija
Bakovic Sadrija
Bakovic Senad
Bakovic Alija

Bašić Zuvdije Adel

Behljuljević Husko
Behljuljević Ahmet METI

Canovic Ahmeta Rifat
Canovic Ahmeta Safet
Canovic Ahmeta Sadrija
CanoviĆ Redzep
CanoviĆ Murat
CanoviĆ Abaz
CanoviĆ Eko
CanoviĆ Fikret
CanoviĆ Jusuf
CanoviĆ Džeko
Canović Dž. Denis
Canović Cana Adilj

Ciriković Huso

Cecunjanin Ragip

Djutović Ener
Djutović Esmir
Djutović Bajram

Dresković Salmir

Grgović Idriz
Grgović Idriza Safet
Grgović Idriza Zećo

Gutic Rustema Alija
Gutic Rustema Rasim
Gutic Tahira Harun
Gutic Alije Ervin
Gutic Alije Erdin
Gutic Rizo
Gutic Zufer
Gutic Zumber
Gutić Saljo
Gutić Ćaza Sabahudin
Gutić Ćaza Safet
Gutić Ćaza Sead

Feratović Mevludin

Hadžimušović Esad
Hadzumušović Fuad

Hadžović Almas

Jahdadić Zećo
Jahdadić Alem
Jahdadić Enver
Jahdadić dr. Esad
Jahdadić Džavid
Jahdadić Nedžad
Jahdadić Sućo
Jahdadić Merim
Jahdadić Sabo
Jahdadić S Nedžad
Jahdadić C Zeko

Jasavić Avda Haris
Jasavić Avda Zuhra

Julević Mulja Rešad

Kandić Erko
Kandić Ekan

Kojic Amira Semsa
Kojic Caka Omer

Krcic Feriz

Kolasinac Sead
Kolasinac Rifat
Kolasinac Hairija
Kolasinac Sabrina
Kolasinac Ines
Kolasinac Faik
Kolasinac Nervin
Kolasinac Ramo
Kolasinac Fail
Kolasinac Safet

Lekovic(Sabov) Ruzdija
Lekovic(Ruzdov)Salem
Lekovic(Ruzdov)Haris
Lekovic (Redzov) Sefket

Lukovic Arnel (Aki)

Ljalić Emina Seljim
Ljalić Emina Haljim
Ljalić Emina Ćazim
Ljalić Emina Senad

Kojić Bećo
Kojić David
Kojić Mirza

Markisic (Esad) Sanel
Markisic (Esad) Irfan
Markisic (Semso) Denis
Markisic (Semso) Timur
Markisic (Ismet) Ismar
Markisic (Izet) Armen
Markisic (Ibrov) Semso
Markišić Ibro
Markišić I. Esad
Markišić I. Izet
Markišić I. Ismet

Mehmedović Bajazit
Mehmedović Halil
Mehmedović Jasmin
Mehmedović Anel Mehmedović Redzepa Ramko
Mehmedović Zećo
Mehmedović Ruzdo

Mustafalić Ramiz
Mustafalić Maka Alija
Mustafalić Maka Redžo

Musić Fariz
Musić H Riad
Music Dzavid
Music Dziko

Mustafalic Selim
Mustafalic Rizo
Mustafalic Iso
Mustafalic Fadilj
Mustafalic Zuvdija

Muminovic Amel
Muminović Saljo
Muminović Salja Elvir
Muminović Salja Elvis
Palavrtić Julja Zuljo
Palavrtic Šeka Ferid
Purišić Hamdo
Purišić H Fadilj

Pupović Bećo
Pupović Baka

Redžić Samir Redžepagić Avdo
Redžepagić Enver
Redžepagić Hako
Redžepagić Abud
Redžepagić Armin
Redžepagić Sako
Redžepagić Nedzad
Redžepagić Fariz
Redžepagić H Skendo

Reković Ibra Bećko
Reković Eta Ismet
Reković Omera Kerim

Selimanjin Musa
Selimanjin Alen
Selimanjin Asad
Selimanjin Beka
Selimanjin Besim
Selimanjin Zumber
Selimanjin Rusto
Selimanjin Fadil

Srdanović Riza Fadilj

Tošić Redža Ramo

Šabović B Hako
Šabović Elvir

Šarkinovic Kadrija
Šarkinovic Ana
Šarkinovic Jasmin
Šarkinovic Ervin
Šarkinovic Arol

Šarovović Idriza Ganija

Šiljkovic (Salih) Sead
ŠiljkoviĆ B. Saljo

ŠVAJCARSKA

Bajraktarević Skendo

Basić Emro

Canović I. Ervin
Canović Adnan
Canović Dzafer
Canović I. Emila
Canović Arslan
Canović Džemaila Nuzlija
Canović Džemaila Dževat
Canović Džemaila Devadin

Marković Izet
Marković Nermina
Marković Edin
Marković Mersiha
Medunjanin Faika Buljka
Medunjanin Faika Beka
Medunjanin Faika Zumreta
Medunjanin Faika Igbala
Medunjanin Faika Eldina

Feratović Nedzad
Kandić Senad

Kaćamaković Šaćira Suljo

Krcić Ismet
Krcić Sevdah

Kolasinac Ramo

Reković Hazem
Reković Ekrem

Redžematović Ruždija
Redžepagić Faruk
Redžepagić Redzep
Redžepagić Sacira Rafet
Redžepagić Ruždo
Redžepagić Rifata Husno

DANSKA

Gutić Beko
Gutić Muhamed

Luković ?

Reković Adem
Reković Alija

NORVEŠKA

Feratovic (Fajka) Jasmin
Feratovic (Fajka) Haris
Feratović Farko

Hakaj Muzlija
Hakaj Zeko
Hakaj Azem
Hakaj Jasar

Kojic Fera Fejzo

Krcić Ramiza Edževit

Kučević Mehmetov Bajazit (Pajo)

Leković Adis
Leković Ibrahim

Musić Fehim

Redžić Saljka sup. Beća
Redžić Beća Šećo (Šeki)
Redzić Beća Sadat
Redzić Elmir
Redzić Meho

Tosić Redžov Soko

Šahmanović Galjo

Šaljanin Hasima Sehada

ŠVEDSKA

Ahmemulić Omera Enver
Ahmemulić Omera Muzafer
Ahmemulić Omera Nusret
Ahmemulić Omera Bajazit
Ahmemulić Bajazita Miralem
Ahmemulić Bajazit Erdan
Ahmemulić Muzafera Amel
Ahmemulić Dzafera Rasko
Ahmemulić Dzafera Beaasim

Canovic Ahmeta Esat
Canovc Esata Sead
Canovic Esata Suad
Canovic Esata Seid
Canovic Esata Alen
Canovic Esata Zerina
Canovic Esata Aldin
Canovic Esata Gulenar.

Cirikovic Salja Mazo

Kandić Zećira Zaim
Kandić Zećira Ibrahim

Kojic Omera Redzep
Kojic Envera Elvir
Kojic Envera Enis
Kojic Evera Emir
Kojic Omera Muharem

Krcić Ramiz
Krcić Sućo

Krcić Ramiz

Luković Meljka Bajram
Luković Meljka Mustafa
Luković Bajrama Rusmir
Luković Bajrama Fatmir
Lekovic (Sabov) Ismail
Lekovic(Ismailov)Sead

Music Hasana Haris
Music Hasana Hadis

Mehmedović Sadrije Ganija

Omeragic Ismeta Salem

Olević Ismet
Olević Rama Junuz

Redzepagic Sacira Rafet
Redzepagic Numana Rusmir

Redzić Isko

Šabović Dzafera Emin
Šabović Hakija

Kosovo

Aksalić Esko

Dešić Hakija

Ciriković Halita Halim
Citiković Halita Jusuf
Citiković Halita Omer
Citiković Halita Husein-Huso

Feratović Dzevdet

KaČamaković Ramiz

Kojic Caka Amir
Kojic Saba Omer
Kojic Kapla Rusto
Kojic Kapla Azem
Kojic Osmana Hamdija
Kojic Mehmeta Ragip Kojic Mehmeta Ramo
Kojic Omera Esad
Kojic Redza Omer
Kojic Redza Ahman

Leković (Ramov) Redzep
Leković (Redzepov)Skender

Marković Ismet

Sabovic Riza Dzevdet

Selimaj Hasan

AZIJA


Ujedinjeni Arapski Emirati


Redžepagić (Šabov) Kemal

AUSTRALIJA

Melbourne:
Kojić Jupov Davud
Lalić Hakov Šućo
Lalić Šućov Adel
Kučević Ramo iz Vojnog Sela
Redžepagić Sefedin
dr.Redžepagić B. Samir
dr. Bajram Redžepagić

Sidney:
Feratović Jusuf
Mehmedović Senad
Krcić Omer
Adalida;
dr.Šarovović Rasim
dr.Šarovović Denis
ing.Redžepagić Kemal

Spiskovi su nepotpuni, jer ima jos PLAVLJANA koje treba obuhvatiti ovim popisom. Zato, ako znate nekog koji je izostavljen, javite redakciji i mi ćemo odmah tu osobu upisati. Unaprijed zahvalni, redakcija web stranice www. gusinje-plav.com. Imena mozete poslati na: E- mail: ediedoas@aol.com ili E- mail: misterrhot@aol.com

 Redakcija   (9. jun, 2009)  Tehnicki urednici i web dizajneri: braca Edvin i Edin Hot
Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic.


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2012 www.Gusinje-Plav.com