www.Gusinje-Plav.com
OBAVJEŠTENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA CRNE GORE


NOVE LIČNE I PUTNE ISPRAVE, ZAMJENA VOZAČKIH DOZVOLA I REGISTARSKIH TABLICA

Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave - podrucne jedinice za upravne unutrašnje poslove, od 05. maja 2008. godine, pocinju sa prijemom zahtjeva za izdavanje javnih identifikacionih isprava na novim obrascima, u skladu sa važecim propisima.

I LIČNA KARTA

Svaki punoljetni državljanin Crne Gore koji ima prebivalište u Crnoj Gori, obavezan je da ima važecu licnu kartu, izdatu u skladu sa Zakonom o licnoj karti (»Službeni list Crne Gore« br. 12/07).
Crnogorski državljanin stariji od 14 godina koji ima prebivalište u Crnoj Gori, ima pravo na licnu kartu. Zahtjev za njega podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili staratelj, uz prisustvo maloljetnog lica.
Zahtjev za izdavanje licne karte podnosi se podrucnoj jedinici za upravne unutrašnje poslove gdje gradjanin ima prebivalište.
Licna karta izdata na osnovu do sada važecih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja navedenog u ispravi, a najduže do 05. maja 2011. godine.
Podnošenje zahtjeva i preuzimanje licne karte vrši se licno. Gradjanin svojim potpisom potvrdjuje tacnost podataka u zahtjevu za izdavanje licne karte.

Za izdavanje licne karte, shodno Zakonu o licnoj karti, potrebno je priložiti:
zahtjev (obrazac se dobija u podrucnim jedinicama za upravne unutrašnje poslove),
izvod iz maticne knjige rodjenih,
uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i
dokaz o uplati naknade za obrazac u visini od 5,00 eura (informacije o nacinu uplate ce biti dostupne na oglasnim tablama i šalterima podrucnih jedinica).

Prilikom podnošenja zahtjeva gradjanin ne prilaže fotografiju, a fotografisanje se obavlja u podrucnoj jedinici. Takodje, nije potrebno dostavljati dokaz o krvnoj grupi.
Crnogorski državljanin identitet dokazuje dosadašnjom licnom kartom, pasošem ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva. Prilikom izdavanja licne karte na novom obrascu, organ poništava važecu licnu kartu izdatu na starom obrascu.
Za zamjenu licne karte zbog gubitka, državljanin je u obavezi da izvrši uplatu naknade u iznosu od 3,00 eura «Službenom listu Crne Gore».

II PASOŠ

Pravo na novi elektronski pasoš ima crnogorski državljanin. Crnogorski državljanin koji ima prebivalište u Crnoj Gori, zahtjev za izdavanje pasoša podnosi podrucnoj jedinici upravnih unutrašnjih poslova u mjestu svog prebivališta. Crnogorski državljani koji neprekidno, duže od tri mjeseca borave u inostranstvu, zahtjev podnose diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore u državi boravka, o cemu ce javnost naknadno biti obaviještena. Rok važenja pasoša je 10 godina. Crnogorskom dravljaninu do navršene cetvrte godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine, a zahtjev podnosi roditelj, uz saglasnost drugog roditelja ili na zahtjev zakonskog zastupnika.Pasoš izdat na osnovu do sada važecih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja navedenog u ispravi, a najduže do 31.12. 2009. godine.

Za izdavanje pasoša, shodno Zakonu o putnim ispravama ("Službeni list CG", broj 21/08), potrebno je priložiti: zahtjev,
izvod iz maticne knjige rodjenih,
uvjerenje o državljanstvu (ukoliko podnosilac zahtjeva nema licnu kartu izdatu na novom obrascu), dokaz o uplati naknada: za obrazac 15,00 eura i administrativna taksa 25,00 eura (informacije o nacinu uplate ce biti dostupne na oglasnim tablama i šalterima podrucnih jedinica).

Prilikom podnošenja zahtjeva gradjanin ne prilaže fotografiju, a fotografisanje se obavlja u podrucnoj jedinici.
Za oglašavanje pasoša nevažecim - ciji je gubitak prijavljen, potrebno je dostaviti dokaz o uplati naknade «Službenom listu Crne Gore» u visini od 5,00 eura i administrativne takse za rješenje o oglašavanju isprave nevažecom, u visini od 5,00 eura.
Crnogorski državljanin identitet dokazuje dosadašnjom licnom kartom, pasošem ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuju podaci iz zahtjeva.
Prilikom izdavanja pasoša na novom obrascu, organ poništava važeci pasoš izdat na starom obrascu, izuzev kada je na pasošu utisnuta važeca viza.
Zahtjev za izdavanje pasoša odbice se ako je protiv crnogorskog državljanina donijeto rješenje o sprovodjenju istrage, ili je podignuta optužnica, ili ako je pravosnažnom odlukom osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora dok kaznu ne izdrži i ako je odlukom medjunarodne organizacije koju je priznala, odnosno pristupila Crna Gora, crnogorskom državljaninu ograniceno kretanje. Pasoš je pojedinacan i ne može se vršiti upis maloljetne djece u pasoš roditelja. Upis djeteta u pasoš roditelja ili staratelja izvršen do dana pocetka primjene Zakona o putnim ispravama ("Službeni list Crne Gore", broj 21/08), poništice se po službenoj dužnosti kada se djetetu izda sopstveni pasoš, a najkasnije u roku od jedne godine od dana pocetka primjene Zakona.

III VOZAČKA DOZVOLA - INSTRUKTORSKA DOZVOLA - POTVRDA O POZNAVANJU SAOBRAĆAJNIH PROPISA

Zakonom o bezbjednosti saobracaja na putevima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 72/05 i 27/06), propisano je da se vozacka dozvola i potvrda o poznavanju saobracajnih propisa izdaju sa rokom važenja do 40. godine života, osobama starijim od 40 godina na 10 godina, a vozacima starijim od 70 godina na dvije godine, ukoliko njeno važenje nije ograniceno na kraci rok. Dozvola za "D" kategoriju izdaje se sa rokom važenja od 10 godina. Ovi rokovi su odredjeni radi provjere zdravstvenog stanja.

Za izdavanje ili produženje vozacke dozvole ili potvrde o poznavanju saobracajnih
propisa ili instruktorske dozvole prilaže se:
zahtjev,
dokaz o položenom ispitu - ako nema ispravu,
ljekarsko uvjerenje, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja - za isteklu ispravu, osim do navršene 40. godine života, dokaz o uplati naknade (za obrazac 5,00 eura i administrativne takse: 10,00 eura za izdavanje prve vozacke dozvole; 15,00 eura za duplikat vozacke dozvole; 8,00 eura za potvrdu i 30,00 za instruktorsku dozvolu),
identifikaciona isprava (licna karta, pasoš, vozacka dozvola) na uvid.

Za oglašavanje vozacke dozvole ili potvrde nevažecom - ciji je gubitak prijavljen, dostavlja se dokaz o uplati naknade «Službenom listu Crne Gore» 5,00 eura i administrativne takse za rješenje o oglašavanju isprave nevažecom - 5,00 eura.

Za zamjenu strane vozacke dozvole prilaže se:
zahtjev,
važeca strana vozacka dozvola,
ovjeren prevod strane vozacke dozvole,
ljekarsko uvjerenje, koje važi šest mjeseci od dana izdavanja (osim za osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava medjunarodnih organizacija),
dokaz o boravku dužem od šest mjeseci u inostranstvu (potvrda od organizacije kod koje je lice obavljalo djelatnost, gdje se školovalo ili usavršavalo, dokaz iz putne isprave...),
dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura i administrativne takse 100,00 eura (informacije o nacinu uplate ce biti dostupne na oglasnim tablama i šalterima podrucnih jedinica).
Vozacka dozvola ili potvrda izdata na osnovu do sada važecih propisa, može se upotrebljavati do isteka roka važenja, a najduže do 05.maja 2011. godine.

IV ZAMJENA REGISTARSKIH TABLICA

Nove registarske tablice ce se izdavati prilikom prve registracije motornog vozila i u postupku produženja registracije, pocev od 01.06.2008. godine.

-Cijene registarskih tablica za motorna i prikljucna vozila su: za motorno vozilo 10,00 eura; motocikl 6,00 eura; prikljucno vozilo 6,00 eura; privremeno registrovano motorno vozilo 11,00 eura; privremeno registrovano prikljucno vozilo 6,00 eura; odredjeno motorno vozilo 11,00 eura; odredjeno prikljucno vozilo 6,00 eura; motorno vozilo koje ne ispunjava propisane uslove 15,00 eura; prikljucno vozilo koja ne ispunjava propisane uslove 8,00 eura; traktor 15,00 eura; radnu mašinu i motokultivator 15,00 eura; prikljucno vozilo za radnu mašinu i motokultivator 8,00 eura; bicikl sa motorom 5,00 eura; prikljucno vozilo koje vuku traktori 8,00 eura.

Za motorna i prikljucna vozila izdaje se i naljepnica o izvršenom redovnom tehnickom pregledu, cija je cijena 2,00 eura.
Podrucne jedinice za upravne unutrašnje poslove ce poceti i sa prijemom zahtjeva za izdavanje oružnih listova, odnosno zamjenu oružnog lista zbog isteka roka važenja i drugih zakonom predvidjenih razloga, o cemu gradjani mogu dobiti detaljnije informacije u podrucnim jedinicima.

Urednici Saradnici


Contact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Chatroom | Vijesti P-G | Glavna Stranica
Copyright © 2002-2006 www.Gusinje-Plav.com